Boeren en baggeren op elkaar afstemmen?

Voor agrariërs in de Krimpenerwaard introduceert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een baggeragenda. Dit planningsinstrument maakt een betere afstemming mogelijk tussen de bedrijfsvoering van agrariërs en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Agrariërs krijgen hierdoor meer flexibiliteit. Op dinsdag 19 februari 2019 organiseert het hoogheemraadschap een informatiebijeenkomst ‘onderhoud watergangen’.

Informatiebijeenkomst 19 februari

Agrariërs in de Krimpenerwaard die meer willen weten over goed onderhoud van watergangen, en ook de baggeragenda, zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdagavond 19 februari van 19.30 tot 21.30 uur in restaurant De Zwaan in Berkenwoude. Na een welkomstwoord door hoogheemraad Dorenda Gerts geven medewerkers van het waterschap een toelichting op het maaionderhoud van sloten (ecokleurenkoers) en het baggeren.

Het programma

19.30 uur      Inloop

20.00 uur      Welkom door hoogheemraad Dorenda Gerts

20.05 uur      Baggeren; toelichting baggeragenda

20.35 uur      Maaien; toelichting ecokleurenkoers

21.05 uur      Onderhoud in de praktijk, vragen en afsluiting

21.30 uur      Drankje en napraten

Aanmelden

Wij vragen u zich aan te melden voor de informatiebijeenkomst vóór zaterdag 16 februari door een email te sturen naar: j.westplate@hhsk.nl onder vermelding van ‘informatiebijeenkomst onderhoud watergangen’ met daarbij uw naam en aantal personen.

Samen bijna 4000 kilometer water onderhouden

Het onderhoud van watergangen is een gezamenlijk belang. In het gebied van de Krimpenerwaard ligt circa 4.000 kilometer aan water. De watergangen zorgen voor de aan- en afvoer van water en vervullen een bergende en ecologische functie. Om ervoor te zorgen dat het watersysteem goed blijft functioneren, is onderhoud van belang. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maaien en baggeren zorgt ervoor dat een sloot niet langzaamaan dichtgroeit met planten en niet te ondiep wordt door de aanwas van bagger. Voldoende waterdiepte is nodig voor een goede doorstroming en belangrijk voor een gezonde waterkwaliteit. Om sloten op diepte te houden, is regelmatig baggeren essentieel.