Informatiebijeenkomsten september en oktober

Informatiebijeenkomsten september en oktober

Vanaf 2020 worden, samen met de dan gecontracteerde aannemer, de KIJK-plannen verder uitgewerkt. Dat betreft de uitwerking van het vka en onder meer ook de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. We willen na de zomer de actuele stand van zaken van het KIJK-project met u delen en uw vragen beantwoorden tijdens bijeenkomsten. Onder meer willen we aandacht geven aan het onderwerp ‘bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden’.

Locaties en data

  • 17 september, Ouderkerk, De Drie Maenen
  • 24 september, Lageweg, Kaasboerderij Hoogerwaard
  • 7 oktober, Gouderak, Dorpshuis

  Op alle dagen zijn er twee bijeenkomsten, de eerste van 16:00-17:30 de tweede van 19:00-20:30.

  U kunt zelf kiezen welke bijeenkomst u bezoekt, het programma is telkens hetzelfde. Er is voldoende gelegenheid voor algemene informatie en aandacht voor individuele opmerkingen, suggesties en vragen.

  Wilt u een bijeenkomst bezoeken, dan ontvangen we graag vooraf uw aanmelding per email via . Vermeld svp uw naam en woonplaats (of dijkvak als u dat weet), welke bijeenkomst u wilt bezoeken en met hoeveel personen u komt. We kunnen dan rekening houden met het aantal bezoekers.

  De werkzaamheden aan de dijk gaan grote impact hebben op de bereikbaarheid van woningen en bedrijven in het projectgebied. Al vroeg in de verkenningsfase is daarom mede op basis van de inbreng van bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden een bereikbaarheidsstrategie opgesteld. Deze bevat een overzicht van de mogelijkheden om het projectgebied van KIJK tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden. De ambitie die daarin is neergelegd is om te zorgen voor bereikbare woningen en bedrijven die hun activiteiten kunnen continueren.

  Tijdens de uitvoering kunnen dijktrajecten waar gewerkt wordt afgesloten zijn voor alle verkeer. Dit vanwege de benodigde ruimte voor uitvoering van het werk én om onveilige situaties voor weggebruikers te voorkomen. Voor verkeer in het werkgebied of de directe omgeving moet dan dus een oplossing worden gevonden om de overlast door de wegafsluiting zo klein mogelijk te houden.

  Met de bereikbaarheidsstrategie als uitgangspunt, is onderzoek gedaan naar manieren om woningen en bedrijven bereikbaar te houden. Dit is beschreven in de variantenstudie.

  Geen van de varianten biedt voor alle bereikbaarheidsproblemen een maximale oplossing. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de N-wegen. Voor lokaal en bestemmingsverkeer moet een lokale oplossing gevonden worden.

  Bij werkzaamheden in Krimpen aan den IJssel en rond beide koppen van Lageweg kan verkeer via bestaande wegen omrijden. Voor de overige trajecten tussen Ouderkerk en Gouderak lijkt vooralsnog een tijdelijke weg achterlangs het meest kansrijk.

  Zo’n tijdelijke weg heeft veel impact op de omgeving, maar we zien op dit moment een aantal voordelen: de kortste omrijtijd; passend voor de hoeveelheid lokaal verkeer die in het gebied moet zijn; de mogelijkheid om woningen en bedrijven langs de dijk bereikbaar te houden en ook om het gebied bereikbaar te houden voor hulpdiensten en OV.

  De bereikbaarheidsvarianten zijn aan het eind van de verkenningsfase, tegelijk met het voorkeursalternatief, ter consultatie voorgelegd. Ook met alle vragen en opmerkingen die dat opleverde, lijkt voor de genoemde trajecten een tijdelijke weg achterlangs het minst slechte alternatief voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

  Bij de informatieavonden lopen we nog eens de uitgangspunten en de alternatieven langs en zijn we benieuwd naar uw kijk op de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Ook zijn we benieuwd naar ideeën om het verkeer in het werkgebied te verminderen, wat ook kan bijdragen aan betere bereikbaarheid voor direct- betrokkenen.

  Voorwerk voor aannemer

  Belangrijk: Zoals elders in deze krant te lezen is, is inmiddels de aanbesteding in gang gezet. In het volgende voorjaar wordt het werk gegund en kan gestart worden met de samenwerking met de aannemer. In de aanbesteding worden de kandidaat-aannemers nadrukkelijk uitgedaagd om in te zetten op inventieve oplossingen voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

  Op dit moment is dus nog niet zeker en ook nog niet bepaald hoe de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de dijkversterking er precies uit zal zien. In samenwerking met de aannemer zal gewerkt gaan worden aan de uitwerking van de plannen.

  In de consultatie heeft menigeen al zijn reactie op deze bereikbaarheids-alternatieven gegeven. Deze en aanvullende input nemen we mee bij de verdere uitwerking en de inpassing en optimalisering van de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

  Goed om te weten: de uiteindelijke plannen voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden zullen deel uitmaken van het ontwerp en het Projectbesluit, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de terinzagelegging. (Zie de actuele planning.)