Vraag en antwoord over herziening peilbesluit polder Capelle aan den IJssel

Wat is een peilbesluit?

Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen (hoe hoog staat het water) van een gebied zijn vastgelegd. Per peilgebied maakt het waterschap een zogenaamde peilafweging. Sommige belanghebbenden willen een hoog(er) waterpeil voor bijvoorbeeld de fundering van hun woning. Anderen willen een laag(er) waterpeil vanwege de activiteiten die ze op het land willen uitvoeren. Afhankelijk van de (gebruiks)functies in een gebied en de eisen die het waterschap stelt aan een goed watersysteem wordt afgewogen welk waterpeil het beste compromis vormt. Het bestuur van het waterschap bepaalt uiteindelijk welk waterpeil wordt ingesteld.

Het ‘s-Gravenweggebied

Capelle-West/’s-Gravenland

Bekendmaking

Welk peil wordt er voor het ’s-Gravenweggebied vastgesteld in 2019?

Voor het gehele gebied Middelwatering/Oostgaarde/’s-Gravenweggebied wordt één flexibel peil vastgesteld. Het peil kan schommelen tussen de -2,40 en -2,46 m NAP.

Flexibel peil 1

Wat is er anders ten opzichte van het eerdere peilbesluit uit 2012?

In het peilbesluit van 2012 was het gebied zoals hierboven genoemd in drie delen opgedeeld.
Voor GPG-816 Middelwatering/Oostgaarde gold een flexibel waterpeil van -2,38 tot -2,48 m NAP.
Voor GPG-819 het Rotterdamse deel van het ’s-Gravenweggebied (ten westen van de Prins Alexanderlaan) gold een vast waterpeil van -2,46 m NAP.
Voor GPG-820 het Capelse deel van het ’s-Gravenweggebied gold een waterpeil van -2,46 m NAP met een jaarlijkse indexering van 0,5 tot 1 cm. Nu krijgt het hele gebied één flexibel peil.

Flexibel peil 2

Waarom deze herziening?

Tijdens de realisatie van de twee voorgestelde gemalen die het ’s-Gravenweggebied van een lager peil moesten gaan voorzien, is er nogmaals gekeken naar en gerekend aan de robuustheid van het systeem. Door het uitvoeren van deze maatregel zou het hoogheemraadschap een minder robuust watersysteem creëren voor het ’s-Gravenweggebied en op de langere termijn de bodemdaling in het ’s-Gravenweggebied versnellen. Hierom is het hoogheemraadschap in gesprek gegaan met de gemeentes Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Zij hebben ambtelijk aangegeven een herziening van het peilbesluit te ondersteunen.

Waar komt het verschil vandaan tussen het peilbesluit uit 2012 en 2019?

In het peilbesluit van 2012 is het ’s-Gravenweggebied in Capelle gezien en beoordeeld als een landelijk gebied. Dit komt omdat in het bestemmingsplan deze omgeving aangeduid staat als ‘landelijk groen’. Omdat in die tijd het beleid was om in agrarische gebieden de indexatie van het waterpeil gelijk te laten lopen aan de maaivelddaling is er voor gekozen om hier een lager peil vast te stellen en een indexatie voor te stellen. De gemeente Rotterdam wilde echter geen indexatie in dat deel van het ’s-Gravenweggebied, omdat zij het als stedelijk gebied betitelen.

In de herziening van 2019 is het gehele ’s-Gravenweggebied als stedelijk gebied gezien en beoordeeld. Binnen het beleid van het hoogheemraadschap past geen peilverlaging in het stedelijk gebied. Ook de provincie geeft aan om peilverlagingen tot het minimum te beperken. Voor de herziening van 2019 heeft ook de gemeente Capelle de voorkeur uitgesproken voor het huidige in de praktijk gevoerde waterpeil.

Wat zou het korte termijneffect zijn van beide peilbesluiten?

Als we het vastgestelde peil van 2012 zouden invoeren, zou dat betekenen dat het water in het ’s-Gravenweggebied minder zou fluctueren en gemiddeld gezien enkele centimeters lager zou liggen dan in de huidige praktijk. Hierdoor zou er sprake kunnen zijn van een (minimaal) lagere grondwaterstand en dus een droger perceel.
De afvoer tijdens piekbuien zou echter minder snel zijn (zonder grootschalige maatregelen), waardoor er hierdoor wateroverlast zou kunnen ontstaan.
Voor het voeren van het in 2019 voorgestelde waterpeil zullen er geen effecten zijn in vergelijking met de in de praktijk gevoerde peilen.

Wat is het lange termijneffect van beide peilbesluiten?

De effecten van het steeds verder verlagen van het waterpeil in het Capelse deel van het ’s-Gravenweggebied zou betekenen dat de bodemdaling daar versneld zou worden, omdat het waterpeil mee zou zakken met de bodemdaling. Omdat het waterpeil meezakt, is er geen noodzaak voor de grondeigenaren om hun percelen op te hogen. De drooglegging blijft gelijk, omdat het waterpeil geïndexeerd wordt. Dit zou betekenen dat er op de lange termijn een ‘put’ zou ontstaan. Met het voorstel van 2019 zal de bodemdaling minder snel gaan. Wel blijft het noodzakelijk dat grondeigenaren hun percelen op blijven hogen, omdat het waterpeil gelijk blijft. Vanwege deze ophogingen zal de bodemdaling teniet worden gedaan.

Wat merken bewoners van het nieuwe vastgestelde peil?

In de praktijk merken bewoners niets van het nieuwe vastgestelde peil. De bedrijfsvoering blijft gelijk aan wat het de afgelopen jaren is geweest. Uiteraard blijven de percelen wel zakken. Hiervoor zullen bewoners actie moeten ondernemen door het perceel periodiek op te hogen.

Welke acties gaat het hoogheemraadschap ondernemen?

Om de afvoer van het ’s-Gravenweggebied zo goed mogelijk te houden. zal het hoogheemraadschap in samenwerking met de vergunninghouders de duikers onderhouden en waar nodig (laten) vergroten.
Elke paar jaar zal door een peilbesluitevaluatie worden getoetst of het peilbesluit eventueel aan herziening toe is. Mocht dat zo zijn, dan zal een nieuwe afweging van de waterpeilen volgen. 

Wat kunnen bewoners doen om eventuele natschade te voorkomen?

Bewoners kunnen om eventuele natschade te voorkomen hun percelen periodiek ophogen en hun kruipruimtes waterdicht maken.

Wat is er nog meer anders in het ’s-Gravenweggebied?

Ten opzichte van het peilbesluit van 2012 is de onderbemaling ’s-Gravenpark weer ‘terug’. In 2012 is vastgesteld dat deze op zou worden geheven en bij het ’s-Gravenweggebied zou gaan horen. Hiervoor is echter geen contact opgenomen met de vergunninghouder en er zijn hiervoor geen maatregelen uitgevoerd.

Om een overgangssituatie te creëren, is er voor gekozen om deze onderbemaling nog éénmaal voor tien jaar te vergunnen. Hierna wordt een nieuwe afweging gemaakt of deze onderbemaling kan worden opgeheven. Er wordt verwacht dat de aanliggende percelen in deze tien jaar opgehoogd moeten worden.

Maar onderbemalingen zijn toch ongewenst en tegen het beleid in?

Dat klopt. Het hoogheemraadschap ziet het liefst zo min mogelijk onderbemalingen, omdat deze onder andere de bodemdaling plaatselijk kunnen versnellen. Omdat het ongewenst is om ‘zomaar’ een onderbemaling op te heffen en het waterpeil te verhogen, is er voor gekozen om met een overgangstermijn te werken. Door dit op deze manier te doen en op te nemen in de vergunning, is het voor de vergunninghouder(s) duidelijk dat er in de toekomst mogelijk geen onderbemaling meer vergund wordt. Deze afweging van de onderbemaling wordt over ongeveer 10 jaar opnieuw gedaan. Op deze manier hebben de ingelanden ruim de tijd om hun perceel op te hogen naar een gewenst peil.

Wat verandert er in Capelle-West/’s-Gravenland?

Drie verschillende peilgebieden met hetzelfde peil worden samengevoegd tot één peilgebied. Dit is mogelijk door aanpassingen in het gemaal Aquarivia. Door deze aanpassing gaat de water aan- en afvoer anders dan dat nu het geval is. Omdat een opvoer-/doorvoer gemaal achter de woningen van de IJsselmondselaan verdwijnt, willen we deze bewoners hierover actief informeren.

2012:

2012

2019:

2019

Waarom deze verandering?

Met het weghalen van de kunstwerken wordt het watersysteem robuuster en kan de waterecologie zich makkelijker door het gebied verspreiden. Daarnaast is er een kleinere beheerinspanning nodig, omdat er minder kunstwerken nodig zijn.

Bekendmaking:

Hoe gaat het hoogheemraadschap dit kenbaar maken?

Tijdens de periode van de terinzagelegging (zes weken) houdt het hoogheemraadschap een inloopavond. Deze wordt gehouden op maandag 11 maart 2019. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over het ontwerp-peilbesluit, de noodzaak ervan en kunt u de stukken inzien. Medewerkers van het hoogheemraadschap zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Bent u geïnteresseerd? Er is een vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur bij Stichting Buurtgroep Capelle-West, Willem Barentszstraat 3, 2901 BG Capelle aan den IJssel. U bent van harte welkom!

Ik ben het niet eens met het peilbesluit, wat nu?

Tijdens de inzageperiode kunt u uw reactie geven op het peilbesluit. Reacties richt u aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@hhsk.nl ovv ‘zienswijze peilbesluit polder Capelle’ of u kunt een brief sturen naar het postadres van het hoogheemraadschap. Denkt u hierbij om uw contactgegevens te vermelden?