Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

Water Natuurlijk is de grootste partij geworden bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Water Natuurlijk kreeg bijna een kwart van de stemmen. In het algemeen bestuur stijgt de partij van vier naar zes zetels. Ook de VVD kreeg er een zetel bij en heeft in de nieuwe bestuursperiode vijf zetels. Partij van de Arbeid eindigt op de derde plek. Het CDA moet twee van de drie zetels inleveren. De nieuwe partij Ons-Platteland krijgt één zetel. De overige partijen blijven gelijk in aantal zetels ten opzichte van de periode 2015-2019.

Woensdag 20 maart zijn er 243.621 stemmen uitgebracht op kandidaten voor de categorie ingezetenen van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dat zijn bijna 55.000 stemmen meer dan bij de vorige verkiezing in 2015. De opkomst is dan ook fors hoger en komt uit op 49 procent (in 2015 40,7 procent).

Maandagochtend, 25 maart 2019 heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vastgesteld. Het stembureau constateert dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

Lijst Partij Aantal stemmen Aantal zetels
1. VVD 46.037 5
2. Water Natuurlijk 58.767 6
3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 34.945 3
4. CDA 18.061 1
5. SGP-ChristenUnie 23.622 2
6. 50Plus 25.452 2
7. AWP niet politiek wel deskundig 14.095 1
8 Ons-Platteland 16.004 1

Vaste zetels (geborgde zetels)

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit 21 direct door de inwoners van het beheergebied gekozen leden (de zogenaamde categorie ingezetenen) en 9 leden die worden aangewezen door belangengroeperingen van:

  •  bedrijven (categorie bedrijven - 5 geborgde zetels)
  • de agrarische sector (categorie ongebouwd - 3 geborgde zetels)
  • organisaties die natuurterreinen beheren (categorie natuurterreinen - 1 geborgde zetel)

De vertegenwoordigers van de categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven worden benoemd door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, de vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Kamer van Koophandel.

De nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur wordt:

Fractie Lid
Water Natuurlijk Agnes van Zoelen
Josien van Cappelle
Marvin Biljoen
Ron Gast
Erik Hovingh
Chris Veldhuijsen
VVD Jock Geselschap
Maaike Slingerland
Paul van den Eijnden
Cor Habben Jansen
Jacqueline van Nauta Lemke
PvdA Wim van Heemst
Anneke Heinecke
Arjen Hazelebach
50PLUS Sjef Siemons
Jet Valk
SGP-ChristenUnie Martin van der Spek
Greet van den Bergh-Kempenaar
CDA Dorenda Gerts
Ons-Platteland Willem Boer
AWP Lex Welter
Bedrijven Jan Hendrik van Dorp
Wigge van Bemmelen
Jessie Heemskerk
Hein van der Loo
Jos Verdoold
Ongebouwd Aart de Zeeuw
Arie van den Hoek
Manon Broere-van der Wees
Natuurterreinen Wouter Joosten

Vervolgprocedure

Nu de uitslag van de verkiezing definitief is vastgesteld, dienen de gekozen leden hun benoeming te aanvaarden. Daarnaast moeten ze een opgave doen van hun openbare betrekkingen (nevenfuncties) en de leden die niet al in het algemeen bestuur zitten, moeten een uittreksel uit de Basisregistratie persoonsregister overleggen. Deze papieren vormen de zogenaamde geloofsbrieven, aan de hand waarvan een commissie uit het huidige algemeen bestuur kan onderzoeken of ze voldoen aan de wettelijke vereisten voor het lidmaatschap voor het algemeen bestuur, met andere woorden of deze leden kunnen worden toegelaten.

De laatste vergadering van het ‘oude’ algemeen bestuur is op  27 maart 2019, vanaf 13.30 uur. In die vergadering zal het onderzoek van de geloofsbrieven plaatsvinden.

Op 28 maart 2019, vanaf 19.00 uur zullen vervolgens de toegelaten leden van het algemeen bestuur worden geïnstalleerd. Daarbij leggen zij de eed of de verklaring en belofte af. 

Formatie

De fracties gaan nu aan de hand van de verkiezingsuitslag onderling bepalen welke leden zij zullen voordragen voor het dagelijks bestuur. De coalitieonderhandelingen kunnen enige weken in beslag nemen.