Droge en warme periode: maatregelen uit voorzorg

13 juli 2022
Vanwege de aanhoudende droogte en het warme weer treffen we uit voorzorg maatregelen.

Nu het water in de grote rivieren met de dag zouter wordt, bereiden we ons voor om te kunnen blijven zorgen voor voldoende zoetwater in het beheersgebied. We bouwen onder andere een watervoorraad op en houden de waterkwaliteit voortdurend nauwlettend in de gaten. Ook staat de vrijwillige dijkwacht paraat voor extra dijkinspecties als dat nodig is.

Nu het water van de Nieuwe Maas, Hollandsche IJssel en Lek nog net niet te zout is, laten we nog rivierwater in. De waterstanden in plassen en vaarten worden zoveel mogelijk op de gewenste hoogte gehouden en waar het mogelijk en nodig is, gevuld tot de maximum hoogte. Zo zorgen we voor voldoende water in het hele beheersgebied. Voldoende zoetwater is belangrijk voor onder meer de stabiliteit van dijken en kades, de waterkwaliteit, dieren, planten, bomen en voor (boeren)bedrijven.

Onvoldoende tegendruk zeewater

Normaal gesproken bieden grote rivieren zoals de Nieuwe Maas, Hollandsche IJssel en Lek voldoende tegendruk tegen de instroom van zout zeewater. Nu er langere tijd te weinig regen is gevallen en er weinig aanvoer is van zoet rivierwater, krijgt zout zeewater de kans om verder landinwaarts te stromen. Om te voorkomen dat te zout rivierwater terechtkomt in sloten, plassen en vaarten treffen we maatregelen, zoals het dichtzetten van waterinlaten en gemalen (een gebouw dat gebruikt wordt om de stand van het water te regelen in een bepaald gebied). Dit voorkomt verzilting (zouter worden) van het water in Schieland en de Krimpenerwaard.

Aanvoer zoetwater via alternatieve route

Vanwege het hoge zoutgehalte kan op dit moment beperkt water worden ingelaten vanuit de Nieuwe Maas. Gewoonlijk gebruikt het hoogheemraadschap hiervoor Gemaal Schilthuis bij het Oostplein in Rotterdam. Dit gemaal is dichtgezet. Voor de aanvoer van zoetwater gebruikt het hoogheemraadschap nu een alternatieve route: rivierwater vanuit de Hollandsche IJssel wordt via de Ringvaart geleid naar de Rotte.

Waterpeil Rotte omhoog

Nu het rivierwater nog net niet te zout is, laten we de komende dagen het water in de Rotte stijgen. De Rotte dient als waterberging voor een groot gebied en als doorvoerroute van water richting lagergelegen polders. De waterstand van de Zevenhuizerplas wordt op peil gehouden. Bij aanhoudende droogte zakt mogelijk het water in de Bleiswijkse Zoom en in de roeibaan en het plasdrasgebied van de Eendragtspolder tot onder de ondergrens van het peilbesluit.

Kijk voor meer informatie ook op www.hhsk.nl/droogte