Effecten klimaatverandering op provincie ZH in kaart gebracht

27 februari 2023
Nieuwe kaarten geven inzicht in effecten klimaatverandering op de provincie Zuid-Holland.

Het hoogheemraadschap heeft samen met de andere Zuid-Hollandse waterschappen (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap van Rijnland) en de provincie Zuid-Holland een set van kaarten laten maken waarop is te zien welke effecten klimaatverandering heeft op onze provincie. Deze set kaarten wordt de ‘klimaatonderlegger’ genoemd. Op de kaarten is te zien welk effect water, bodem en klimaat hebben op bebouwing, landbouw en natuur. De informatie op de kaarten is waardevol bij het maken van ruimtelijke plannen (plannen over de inrichting van gebieden). Omdat het gebied verandert, zullen sommige delen van de provincie over een langere tijd meer of minder geschikt zijn voor bepaalde functies. Sommige gebieden moeten worden aangepast om klimaatbestendig te blijven.

De kaarten laten zien welke effecten klimaatverandering heeft op bijvoorbeeld verzilting, verdroging, hitte, bodemdaling, wateroverlast en waterveiligheid tot het jaar 2100. Als dichtbevolkte, laaggelegen deltaprovincie is Zuid-Holland extra kwetsbaar voor klimaatverandering. De kaarten helpen om de juiste keuzes te maken bij de ontwikkeling van Zuid-Holland.

Water en bodem sturend

Als basis geldt dat bij alle ontwikkelingen van gebieden wordt gekeken naar zowel water als bodem. Dit is beleid van de landelijke overheid. De minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurden op 25 november 2022 nog de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’, waarin meer over dit onderwerp staat uitgelegd. Hierin staat onder andere beschreven dat keuzes van nu niet mogen zorgen voor problemen op een later moment. Ook moeten keuzes die gemaakt worden voor het ene gebied, geen negatief effect hebben op andere gebieden.

Uitdagingen voor de provincie

Zuid-Holland krijgt te maken met verschillende uitdagingen. Binnen de provincie is bijvoorbeeld ruimte nodig voor woningbouw, duurzame energievoorziening en de circulaire economie en alles wat daarbij komt kijken. De ontwikkelde kaarten helpen om een goede plek te vinden voor deze voorzieningen. Tegelijkertijd is er sprake van bijvoorbeeld extra bodemdaling van de slappe veenweidegronden in het oosten en sterkere verzilting van het westelijk deel van de provincie. Een andere uitdaging zijn de langere perioden van extreme droogte in de zomer. De kennis over de te verwachten effecten van klimaatverandering kan bijvoorbeeld waardevol zijn voor de boeren. Zij kunnen inspelen op de veranderende omgeving en hun bedrijfsvoering daarop aanpassen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst.

Kaarten helpen om juiste keuzes te maken

De nieuwe kaarten zullen benut worden in allerlei lopende en nog te starten processen waarbij de inrichting van het gebied een rol speelt. Het gaat bijvoorbeeld om de woningbouwopgave, het natuurbeleid en het Zuid-Holland Programma Landelijk Gebied. De provincie en de Zuid-Hollandse waterschappen willen met de kaarten gemeenten en andere belanghebbenden helpen om verstandige keuzes te maken en te behoeden voor keuzes met grote negatieve gevolgen.

Eerste versie

De bedoeling is dat de kaarten het komende jaar verder worden ontwikkeld door de provincie en de Zuid-Hollandse waterschappen. Bij de doorontwikkeling wordt input meegenomen uit gesprekken wie worden gevoerd over de kaarten met gemeenten en andere belanghebbenden.

Toelichting op kaarten

Wilt u meer weten over de klimaatonderlegger? Geef u dan op voor het webinar op 8 maart van 12.00 tot 13.00 door een e-mail te sturen naar jc.vander.vet@pzh.nl.