Gedragscode draagt bij aan goed omgaan met natuurbelangen

Gedragscode draagt bij aan goed omgaan met natuurbelangen

Foto: Reinier Gillissen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat werken volgens de gedragscode van de Wet natuurbescherming voor waterschappen. Met deze gedragscode krijgt het hoogheemraadschap opnieuw een vrijstelling voor het uitvoeren van veel voorkomende beheer- en onderhoudswerkzaamheden, zoals het maaien van oevers, bermen, keringen en het baggeren en schonen van sloten.

Door beheer en onderhoud uit te voeren volgens de voorwaarden en maatregelen die zijn opgenomen in de gedragscode, hoeft het waterschap geen ontheffing meer aan te vragen. De maatregelen voorkomen of beperken schade aan beschermde dieren en planten bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De gedragscode geldt voor alle waterschappen. Elk waterschap stelt aanvullend eigen ecologische protocollen op voor de verschillende werkzaamheden en in het gebied voorkomende plant- en diersoorten.
 
De Wet Natuurbescherming (2017) vervangt de voormalige Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Later dit jaar volgt de gedragscode voor ruimtelijke ingrepen. Tot die tijd blijft daarvoor de huidige gedragscode Flora- en faunawet uit 2012 van toepassing.