Geld voor verbeteren waterkwaliteit in agrarisch gebied

2 februari 2023
De komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs in Zuid-Holland die maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren op hun land en het water eromheen.

Bestuurders van vijf waterschappen en provincie Zuid-Holland ondertekenden hiervoor op 3 februari de vernieuwde overeenkomst Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer.

Samen werken aan schoon water

Het hoogheemraadschap werkt dagelijks aan voldoende en schoon water in Schieland en de Krimpenerwaard. In dit gebied werken we samen met agrarische bedrijven aan het verminderen van voedingstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water. Ook stimuleren we ecologisch slootonderhoud voor een grotere biodiversiteit.

De komende zes jaar is geld beschikbaar voor agrariërs die op hun eigen grond maatregelen nemen, die helpen om de kwaliteit van het water én de biodiversiteit in en rond sloten te verbeteren. Belangrijk hierbij is: rekeninghouden met wat groeit en bloeit in en om sloten. Dit kan bijvoorbeeld door natuurvriendelijke oevers te onderhouden, sloten ecologisch te schonen en te baggeren met een baggerpomp. Ook voor maatregelen die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water is geld beschikbaar.

Voor agrariërs in Zuid-Holland is voor de komende zes jaar 4.3 miljoen euro aan financiële steun beschikbaar via samenwerkingen, zoals agrarische collectieven. Het grootste deel hiervan, 65%, komt van de Europese Unie. De overige 35% is voor rekening van de vijf Zuid-Hollandse waterschappen: hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Provincie Zuid-Holland zorgt voor de verdeling van het subsidiegeld.