Meerjarenplan voor het verder verbeteren van waterkwaliteit

28 januari 2022
Schoon en gezond water in ons hele gebied, dat is waaraan we dagelijks werken. Het is een van onze belangrijkste taken.

Een goede waterkwaliteit is niet vanzelfsprekend. Daarvoor zijn doorlopend allerlei activiteiten en maatregelen nodig.

Hoe wij de komende jaren werken aan de verdere verbetering van de waterkwaliteit in de grotere wateren in Schieland en de Krimpenerwaard staat in het plan kaderrichtlijn water 2022-2027‌ (pdf, 1,7 MB). Dit plan is woensdag vastgesteld door ons algemeen bestuur. Net als het Waterbeheerprogramma 2022-2027, waarin staat hoe we werken aan een klimaatbestendig en duurzaam waterbeheer.

Schoon water is belangrijk voor bijna alles en iedereen. Het is de basis voor het leven van mensen, dieren en planten. Ook is het economisch bezien van belang; ruim een zesde van onze economie is water gerelateerd. Goede waterkwaliteit draagt bovendien bij aan een aantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken en recreëren.

Samen zorgen voor schoner water

Verschillende factoren beïnvloeden de waterkwaliteit. Denk aan de natuur (bijvoorbeeld het weer), infrastructuur (bijvoorbeeld hindernissen waardoor vissen hun paaigebieden niet kunnen bereiken) en menselijk handelen (bijvoorbeeld te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen of illegale lozingen). Omdat water zich niet aan grenzen houdt, is er Europees beleid voor de waterkwaliteit (kaderrichtlijn water, afgekort KRW). Aansluitend op dit beleid nemen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere partijen samenhangende maatregelen, om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te behouden en te verbeteren. Elke zes jaar worden deze maatregelen geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Een overzicht van alle plannen voor schoon water in de regio staat op de website helpdeskwater.nl.