Nieuw beleid voor onderhoud van het watersysteem

4 januari 2024
Ons nieuwe beleid voor onderhoud van het watersysteem is in ontwerp klaar.

Inwoners van Schieland en de Krimpenerwaard en andere belanghebbenden kunnen hierop reageren. De beleidsuitwerking ligt ter inzage van 9 januari tot en met 19 februari 2024.

De beleidsuitwerking onderhoud watersystemen (in ontwerp) is vanaf 9 januari tot en met 19 februari 2024 in te zien op ons hoofdkantoor aan de Maasboulevard in Rotterdam en digitaal via https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2024-2.html.

Hoe baggeren en onderwater maaien?

Met ons beleid voor onderhoud maken we aan de provincie, gemeenten, burgers en bedrijven duidelijk wat onze visie is op het gewenste onderhoud van het watersysteem. Het gaat onder meer om het baggeren en (onderwater) maaien van watergangen en het onderhoud van zogenaamde kunstwerken, die nodig zijn voor het op peil houden van de juiste waterstanden en de waterkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn: gemalen, stuwen, dammen, duikers, sluizen, waterinlaten, natuurvriendelijke oevers, vispassages en -paaiplaatsen. In de beleidsuitwerking onderhoud staat hoe dit onderhoud moet worden uitgevoerd en door wie. Ook de aanpak van de controle op de uitvoering van dit onderhoud staat erin beschreven.

Hoe reageren?

De stukken liggen ter inzage vanaf 9 januari tot en met 19 februari 2024. Belanghebbenden die hierop willen reageren, kunnen in die periode een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk via ons e-mailadres info@hhsk.nl, of via Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Graag onder vermelding van ‘zienswijze’ richten aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, ter attentie van de heer W. Twisk. Mondeling reageren kan ook. Hiervoor kan via telefoonnummer 010 45 37 486 een afspraak worden gemaakt met de heer W. Twisk van de afdeling watersystemen. Van mondelinge reacties wordt een verslag gemaakt.

Vervolg

Na 19 februari 2024 wordt een verslag gemaakt van alle zienswijzen en onze reactie hierop. Vervolgens neemt het dagelijks bestuur (het college van dijkgraaf en hoogheemraden) een besluit over de vaststelling van de beleidsuitwerking onderhoud watersystemen. Reageerders die hun persoonsgegevens niet vermeld willen hebben in het verslag, kunnen dit aangeven bij het indienen van de zienswijze. De gegevens worden dan weggelaten in het eindverslag.