Ontwerp-Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer ter inzage

9 juni 2023
Het dagelijks bestuur heeft op 6 juni 2023 besloten de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2024 in ontwerp vast te stellen.

Wat is een kostentoedelingsverordening?

De kosten die het hoogheemraadschap jaarlijks maakt voor het watersysteembeheer (de zorg voor schoon en voldoende water en het onderhoud van dijken) en het beheer van de wegen worden betaald door de volgende categorieën:

  • ingezetenen (gebruikers woonruimte)
  • eigenaren van gebouwde onroerende zaken (woningen en bedrijven)
  • eigenaren van ongebouwde onroerende zaken (o.a. landbouwgrond)
  • eigenaren van natuurterreinen (natuurgebieden)

De aandelen in deze kosten die elke categorie moet bijdragen, zijn vastgelegd in de kostentoedelingsverordening. De kostenaandelen leiden tot de belastingtarieven per categorie.

De kostentoedelingsverordening wordt ten minste éénmaal in de vijf jaar vernieuwd. De huidige kostentoedelingsverordening is op 1 januari 2019 in werking getreden en moet daarom per 1 januari 2024 worden herzien.

Reageren op de ontwerp-kostentoedelingsverordening?

Voordat het algemeen bestuur de kostentoedelingsverordening op 4 oktober vaststelt, ligt het ontwerp nu ter inzage van 10 juni tot en met 21 juli 2023. Dat betekent dat u gedurende deze periode kunt reageren op de stukken.

Kijk voor de stukken en hoe u kunt reageren op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-6819.html