Ontwerp-legger: u kunt reageren

23 augustus 2023
Het waterschap heeft de regels voor het watersysteem (de legger) bijgewerkt.

In deze ontwerp-legger zijn de regels opgenomen voor watergangen en constructies. Het vertelt waar een watergang is, hoe groot en diep het moet zijn en wie het moet onderhouden. Deze regels en afspraken zijn nodig om te ervoor te zorgen dat het water goed kan blijven doorstromen.

Bekijken van de digitale kaart

Op www.hhsk.nl/leggerws2023 kunt u het bekijken. U ziet hier twee kaarten:
· De ontwerp-legger: Hierin staan de nieuwe ontwerpregels waarop u kunt reageren.
· De bestaande legger: Dit zijn de huidige regels, waarop u niet meer kunt reageren.

Onderhoudsplichtige partij van de watergang

De onderhoudsplichtige partij van sommige watergangen is gewijzigd. Het kan zijn dat de gemeente of het waterschap de nieuwe onderhoudsplichtige partij is geworden. In dit laatste geval onderhoudt de aannemer van het waterschap deze watergangen.

Procedure

U kunt tot donderdag 5 oktober 2023 vragen, opmerkingen of een zienswijze sturen via ons e-mailadres info@hhsk.nl of per brief naar postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen door een afspraak te maken via telefoonnummer 010 4537 200. Van het gesprek maken wij een verslag.

Als de inspraaktermijn is afgelopen maken wij een eindverslag (nota van beantwoording) met daarin een overzicht van de zienswijzen en onze reactie erop. Heeft u bezwaar tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de nota van beantwoording, dan verzoeken wij u dit aan te geven. Dan maken wij uw zienswijze anoniem.

Meer informatie

Alle informatie over de bestaande legger en de ontwerplegger is te vinden via Legger Watersystemen.