Ontwerp-peilbesluit Bleiswijkse Zoom inkijken

3 november 2022
Voor recreatiegebied Bleiswijkse Zoom in Lansingerland wordt een aangepast waterpeil voorgesteld.

Het ontwerp-peilbesluit hiervoor ligt ter inzage van 8 november tot en met 20 december 2022. De stukken zijn digitaal te bekijken via de website officiëlebekendmakingen.nl. Of u kunt ze (op doordeweekse dagen tussen negen en vier uur) inzien bij ons op kantoor, Maasboulevard 123 in Rotterdam.

Behoud waterkwaliteit

Om het water in zwemplas Bleiswijkse Zoom schoon en gezond te houden, wordt water uit de naastgelegen Rotte omgeleid. Als door langdurig droog en warm weer de waterstand van de zwemplas zakt, is het niet goed voor de waterkwaliteit om de plas aan te vullen met water uit de Rotte. In dat water zit namelijk veel fosfaat, ofwel voedingstoffen waardoor blauwalgen kunnen groeien. Het is de bedoeling dat vooral regen de plas aanvult op een natuurlijke manier. Om het peilbeheer op deze wijze te kunnen uitvoeren, is het nodig het huidige peilbesluit aan te passen. Daarvoor ligt nu het ontwerp-peilbesluit ter inzage.

Natuurlijk peilbeheer

Het natuurlijk peilbeheer is onderdeel van een brede aanpak om de waterkwaliteit in de Bleiswijkse Zoom duurzaam te verbeteren. In de afgelopen jaren is met verschillende maatregelen gezorgd voor meer evenwicht in wat er in en om de plas groeit en bloeit. Dit leidt tot verbetering van de waterkwaliteit. Die aanpak lijkt succesvol. Tot nu toe is er in ieder geval geen sprake van blauwalgenbloei. Zelfs niet na de lange periode van warm en droog weer in 2022.