Ontwerp-peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder ter inzage

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een nieuw peilbesluit voor de polder Prins Alexander en Eendragtspolder in ontwerp vastgesteld. Het ontwerp-peilbesluit ligt van 8 april 2019 tot en met 19 mei 2019 ter inzage.

Het peilbesluit is op een interactieve kaart te raadplegen. Klik op een gebied voor informatie over het waterpeil op die locatie.

Wat is een peilbesluit?

Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen (‘hoe hoog staat het water in de sloot’) van een gebied zijn vastgelegd. Per peilgebied maakt het waterschap een zogenaamde peilafweging, waarin we ons baseren op de verschillende belangen in het gebied. Sommigen willen een hoog waterpeil voor bijvoorbeeld de fundering van hun woning. Anderen willen een laag waterpeil vanwege de activiteiten die ze op het land willen uitvoeren, bijvoorbeeld akkerbouw of sport. Het waterschap stelt ook eisen aan een goede waterhuishouding: zo mag er niet te veel en niet te weinig water in sloten staan. Ook moet het van goede kwaliteit zijn. Op basis van alle belangen en eisen weegt het waterschap af welk waterpeil het beste compromis vormt. Het bestuur van het waterschap bepaalt uiteindelijk welk waterpeil wordt ingesteld.

Welke peilen worden nu vastgesteld?

Soms verandert er weinig in de praktijk bij een nieuw peilbesluit. In dit voorgestelde peilbesluit worden juist de praktijkpeilen (zoals ze nu in de werkelijkheid zijn) vastgesteld om de juridische situatie gelijk te stellen aan de praktijksituatie. In dit geval worden er 100 peilgebieden vastgesteld en 201 peilafwijkingen in kaart gebracht. Dit betekent dat het peilbesluit een administratieve wijziging is. De waterstanden in sloten en plassen in het gebied veranderen niet.

Terinzagelegging

Het peilbesluit en de toelichting liggen zes weken (van 8 april 2019 met tot en met 19 mei 2019) ter inzage op het kantoor van Schieland en de Krimpenerwaard. Daarnaast zijn de stukken hieronder op deze pagina te vinden.

Tijdens de inzageperiode kunt u uw reactie geven op het peilbesluit. Reacties richt u aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@hhsk.nl ovv ‘zienswijze peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder’ of u kunt een brief sturen naar het postadres van het hoogheemraadschap. Denkt u hierbij om uw contactgegevens te vermelden?

In de toelichting (pdf, 8.5 MB) is beschreven wat de afwegingen zijn geweest voor dit peilbesluit.

Bekijk de peilbesluitkaart in pdf (pdf, 22.3 MB) of de interactieve kaart.

Kaarten

Verdere procedure                            

Na afloop van de inspraaktermijn stelt het waterschap een eindverslag op (nota van beantwoording) met daarin een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Naar verwachting zal het ontwerp-peilbesluit, samen met de nota van beantwoording ter vaststelling worden voorgelegd aan de verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit peilbesluit kunt u contact opnemen met de heer M. Hogenkamp, via tel. 010 45 37 200.