Oog voor Bergse Plassen

Oog voor Bergse Plassen

Op woensdag 5 maart gaf het hoogheemraadschap aan bewonersorganisaties uit Rotterdam-Hillegersberg toelichting op het werk voor droge voeten en schoon water. Een combinatie van uitdagingen voor zowel bewoners als overheid, zo blijkt ook bij de Bergse Plassen in Hillegersberg.

Bestuurders Dorenda Gerts en Agnes van Zoelen gingen in gesprek met aanwezigen en gaven uitleg over de diverse taken van het waterschap.

Voldoende en schoon

Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat het waterniveau in singels en sloten niet te hoog of te laag is. Zo ook in en om de Bergse Plassen. Een te laag waterpeil kan slecht zijn voor kades, groen en de grondwaterstand. Ook een te hoog peil kan zorgen voor (water)overlast in de buurt en laat geen ruimte om regenbuien op te vangen. Niet alleen de waterpeilen worden in de gaten gehouden, ook de waterkwaliteit in de Bergse Plassen en omgeving is een belangrijk onderwerp.

Water dat in droge perioden úit de plassen gaat, moet ook worden aangevuld met water van elders. Daarmee neemt de kans op bijvoorbeeld blauwalg in de plassen toe – iets wat we willen voorkomen. Schoon regenwater houden we daarom zoveel mogelijk binnen de plassen.

Bewuste buurt

Waterbewuste bewoners ontplooien ook zelf initiatieven voor een leefbare wijk. Zo werd in de Bloemenbuurt onlangs een bijzondere pomp in gebruik genomen die zorgt voor grondwateraanvulling in de buurt. Houten paalfunderingen van woningen in buurt zijn zo beter beschermd tegen paalrot. De gemeente, het hoogheemraadschap en de bewonersgroep ‘Grondwater op peil!’ werken samen in dit project. Schieland en de Krimpenerwaard heeft voor deze proef lokaal het watersysteem aangepast, zodat de waterkwaliteit van de Bergse Plassen niet in het geding komt.

Het hoogheemraadschap juicht toe dat de buurt zich inspant voor water en wijk. Samen met de bewoners en de gemeente blijven we werken aan voldoende en schoon water, mét oog voor de omgeving.

Download

Evaluatierapport over de Bergse Plassen  (pdf, 1.4 MB)