Rekenkamercommissie: “Het hoogheemraadschap adviseert goed en effectief in ruimtelijke plannen”

16 maart 2023
De Rekenkamercommissie onderzocht de doeltreffendheid van de advisering door het hoogheemraadschap op het gebied van ruimtelijke plannen van gemeenten en de provincie.

De commissie onderzocht in het bijzonder hoe de advisering van ons het beste bijdraagt aan het uitvoeren van onze taken zoals die zijn vastgelegd aan het Waterbeheerplan 2016-2021.

Het totale beeld dat naar voren komt uit dit onderzoek is dat de advisering door het hoogheemraadschap kwalitatief goed en effectief is te noemen. Dit is een positieve conclusie. De adviezen dragen duidelijk bij aan goede uitvoering van onze hoofdtaken en de uitvoeren van de in het Waterbeheerplan 2016-2021 vastgestelde doelen. De commissie doet wel een aantal aanbevelingen. De reactie van het college van dijkgraaf en hoogheemraden op het onderzoek en de aanbevelingen zijn ook in het rapport van de Rekenkamercommissie opgenomen.