Vragen of klachten over grondwater?

16 november 2023
Wie vragen of klachten heeft over grondwater kan terecht bij de gemeente. De gemeente heeft veel kennis van de omgeving en vaak ook een meetnet voor grondwater.

De stand van het grondwater kan veranderen door weersomstandigheden. Een te hoge of te lage grondwaterstand kan zorgen voor problemen. Dat is vervelend. Wel zo fijn, dat er daarom één aanspreekpunt is voor vragen en klachten over grondwater: de gemeente. Handig, want de gemeente heeft veel lokale kennis en vaak ook een grondwatermeetnet. Als aanspreekpunt (‘het waterloket’) krijgt de gemeente meteen ook goed zicht op welke problemen zich waar voordoen en in welke mate. Wij als waterschap denken met de gemeente mee over de oorzaken van de overlast en over mogelijke maatregelen.

Eigen verantwoordelijkheid

Bent u eigenaar van grond en/of een pand? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om overlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat een kelder of souterrain waterdicht is. Grond- en pandeigenaren zijn verantwoordelijk voor ontwatering en afwatering. Zij moeten zelf maatregelen nemen om een teveel aan grondwater af te voeren. Dit alles geldt ook voor erfpachters (personen en organisaties die eigenaar zijn van grond en/of een pand waarop erfpacht rust).

Verantwoordelijkheid gemeente

In openbaar gebied is de gemeente aan zet. De gemeente heeft een zorgplicht voor grondwater en hemelwater. Dit betekent dat de gemeente in openbaar gebied doelmatig maatregelen neemt, om nadelige gevolgen van hemel- of grondwater te verminderen of weg te nemen. Bijvoorbeeld door bij de vervanging van het riool meteen ook nieuwe drainage (afwatering) aan te leggen. Dit verkleint de kans op drassige parken en opvriezende wegen.

Verantwoordelijkheid waterschap

Het waterschap is volgens de wet beheerder van het water in sloten, singels en plassen (oppervlaktewater) én van het grondwater. Voor het grondwaterbeheer geldt dat sommige taken zijn belegd bij andere partijen zoals de gemeente en de provincie. Meer informatie hierover staat in onze beleidsuitwerking grondwater (die in 2024 wordt herzien). In ons waterbeheerprogramma staat wat wij doen om wateroverlast te voorkomen.

Spons

Water en groen vormen natuurlijke plekken voor het opvangen van regenwater. De grond werkt als een spons die water opzuigt en vasthoudt. Bij langdurige of hevige neerslag kan de grond zo vol raken dat er niet meer water bijpast. Water zakt dan niet meer de grond in, maar blijft erbovenop staan. Dit kan leiden tot wateroverlast.

Wateroverlast voorkomen

Wateroverlast kan bijvoorbeeld ook komen door een kapotte regenpijp, een lekke drinkwaterleiding of een probleem in de riolering. Iedere oorzaak vraagt om een andere oplossing. Soms is het voldoende om ervoor te zorgen dat regen niet via ventilatiegaten de kruipruimte kan instromen, of om de afvoer voor regenwater te repareren, of om de tuin op te hogen en te vergroenen.

Meer informatie over stedelijk waterbeheer

Stedelijk waterbeheer gaat over het totaal, ofwel rest- en afvalwater, grondwater en hemelwater. Hieronder valt de zorg voor de inzameling en het transport van het afvalwater, hemelwater en grondwater. Wie hierover meer wil weten, kan terecht op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.