Wisselende waterstanden in polder Esse, Gans- en Blaardorp

21 juli 2023
In de polder Esse, Gans- en Blaardorp tussen Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel zijn de flexibele waterstanden ingegaan in het ‘peilgebied agrarisch’.

De hiervoor benodigde werkzaamheden aan de waterinrichting zijn afgerond.

In november 2021 stelde ons algemeen bestuur een nieuw peilbesluit vast voor polder Esse, Gans- en Blaardorp. Voor het instellen van het nieuwe, flexibele peil in het agrarisch peilgebied van deze polder waren eerst aanpassingen nodig in de waterinrichting. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Per 1 juni 2023 is het nieuwe, flexibele peil -2,45/-2,35 m NAP in het agrarisch peilgebied in werking.

Beperken bodemdaling

Polder Esse, Gans- en Blaardorp ligt tussen stedelijke gebieden, is open en groen en bestaat uit weilanden en het recreatiegebied Park Hitland. In het agrarisch peilgebied van de polder daalt de bodem ongeveer 4 millimeter per jaar. In overleg met de agrariërs hebben we bij het bepalen van het nieuwe peilbesluit rekening gehouden met deze bodemdaling. Met het flexibele peil blijft voldoende drooglegging behouden voor de agrarische functie van het gebied. In de zomer kunnen we de waterstand iets verhogen, om uitdroging van de grond en daarmee bodemdaling te beperken. Om de drie jaar passen we het peil met 1 centimeter naar beneden aan.

Verbeteren waterinrichting

Voordat we het nieuwe, flexibele peil in het agrarische peilgebied in werking konden stellen, was het nodig om de inrichting van het water aan te passen. We hebben een stuw vervangen door een nieuwe beweegbare stuw. In de omgeving gaan we ook gemaal Hitland vervangen. Het nieuw te bouwen gemaal kan bij hevige regen meer water afvoeren en krijgt een inlaat om bij langdurige droogte vers zoetwater vanuit de Hollandsche IJssel de polder in te laten stromen. In het nieuwe gemaal zorgen een vispassage en een visvriendelijke pomp ervoor dat vissen veilig de polder in en uit kunnen zwemmen.