Concept Voorkeursalternatief (concept VKA)

Op 24 april is het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor het project KIJK tot een concept voorkeursalternatief (concept VKA) gekomen. Dat betekent dat er nu voor de verschillende dijkvakken op het KIJK-traject een concept voorkeursoplossing ligt voor de manier waarop de dijk ter plekke versterkt kan worden.

alle informatie over het Concept VKA

U vindt hier alle informatie rondom het concept Voorkeursalternatief (VKA).
Nadrukkelijk geven we aan dat het gaat om een concept. De beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief wordt door het dagelijks bestuur in het najaar genomen. Voordat die beslissing wordt genomen, leggen we nu het concept VKA ter consultatie aan u voor: het waterschap hoort graag wat u van het concept VKA vindt. Wilt u dus nog uw stem laten horen over de KIJK-dijkversterking, dan is dit hét moment: de reacties die we in deze consultatieperiode ontvangen worden door het projectteam verwerkt, zodat het dagelijks bestuur deze in het najaar kan meenemen in de beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief. (Die beslissing is niet vatbaar voor beroep of bezwaar. De officiële zienswijzeperiode start in 2021 als het ontwerp projectplan Waterwet ter inzage wordt gelegd.) Met die beslissing komt de verkenningsfase van het KIJK-project ten einde en op basis van het definitieve VKA volgt dan de planuitwerkingsfase. Aan het eind daarvan volgt besluitvorming over het definitieve Ontwerpplan. (Zie ook de planning.)

Concept Multi Criteria Analyse (MCA) (pdf, 124.7 MB) 
De concept MCA geeft per dijkvak de beoordeling van de kansrijke alternatieven en de afweging die gemaakt is om te komen tot het concept voorkeursalternatief. 

Factsheets per dijkvak
Per dijkvak een beknopte weergave van de MCA met het concept voorkeursalternatief voor het betreffende dijkvak.
(Dijkvakindeling en huisnummers (pdf, 42 kB))

A (pdf, 777 kB) B (pdf, 958 kB) C (pdf, 921 kB)
D (pdf, 990 kB) E (pdf, 852 kB) F (pdf, 754 kB)
G (pdf, 1.2 MB) H (pdf, 799 kB) I1 (pdf, 901 kB)
I2 (pdf, 772 kB) J (pdf, 936 kB) K1 (pdf, 793 kB)
K2 (pdf, 762 kB) L (pdf, 739 kB) M1 (pdf, 821 kB)
M2 (pdf, 926 kB) M3 (pdf, 886 kB) N (pdf, 808 kB)
O1 (pdf, 772 kB) O2 (pdf, 810 kB) P (pdf, 789 kB)
Q (pdf, 871 kB) R (pdf, 930 kB) S (pdf, 863 kB)
T (pdf, 719 kB) U1 (pdf, 757 kB) U2 (pdf, 722 kB)
V (pdf, 795 kB) W1 (pdf, 802 kB) W2 (pdf, 768 kB)
Let op: De kaartjes waarin de alternatieven ingetekend staan, komen uit de nota Multi Criteria Analyse (MCA). In de legenda bij die kaartjes worden 'saneringswoningen' genoemd. Hiermee wordt bedoeld: geluidsaneringswoningen, zoals in de MCA zelf ook duidelijk wordt aangegeven.

Korte omschrijving van de alternatieven
Grondoplossing - De dijk versterken met grond.
Asverschuiving - Een nieuwe dijk die tegen de huidige dijk wordt aangelegd.
Type I-constructie - Een zelfstandig kerende constructie die de functie van de huidige dijk overneemt, zoals een dam- of diepwand.
Type II-constructie - Een damwand als hulpconstructie om de grond in het talud vast te houden.

Eindrapport verkenning KIJK voor consultatie (pdf, 3.6 MB)

De belangrijkste uitkomsten van de verkenning KIJK en de onderbouwing van het concept voorkeursalternatief.

MER eerste fase (pdf, 25.4 MB)
De eerste fase milieueffectrapportage (MER) bevat alle relevante informatie met betrekking tot de gevolgen voor (effecten op) de ruimtelijke omgeving van de dijkversterking(alternatieven).

Kabels en Leidingen (pdf, 4.0 MB)
Beschrijft het proces ten aanzien van kabels en leidingen tot nu toe. De aanwezige kabels en leidingen langs het tracé Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn in kaart gebracht en de aanwezige vergunningen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Het effect van de dijkverbeteringsmogelijkheden op de aanwezige kabels en leidingen is onderzocht en uitgewerkt, inclusief de kosten die de diverse oplossingsrichtingen met zich meebrengen. Kansen  en risico's voor de planuitwerkingsfase zijn in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens kan een optimale verleggingsstrategie worden uitgewerkt die wordt meegenomen naar de planvormingsfase.

Ruimtelijke inpassing kansrijke alternatieven (pdf, 32.1 MB)
Beschrijft de ruimtelijke kwaliteit van maatregelen die nodig zijn voor de dijkversterking. Hier wordt bekeken welk alternatief het beste past per dijkvak, zonder het beeld over het geheel en de overgangen tussen dijkvakken te verliezen.

Reacties
Van 1 juni tot en met 13 juli kon gereageerd worden op het concept-VKA. (Ook reacties die nog korte tijd daarna zijn binnen gekomen via het reactieformulier werden nog meegenomen in de Nota van Antwoord richting de besluitvorming over het definitieve VKA in het najaar.)
Wilt u nu contact opnemen met het omgevingsteam-KIJK, dan kan dat per email:  of telefonisch: Guido Verweij (06 317 765 66) of Manon Otterloo (06 500 34 964).

Meer info

Mist u nog info?

Vindt u bepaalde informatie niet terug op de website, neem dan contact op met het omgevingsteam-KIJK, per email via  
of telefonisch: Guido Verweij (06 317 765 66) of Manon Otterloo (06 500 34 964).

Informatieavonden in juni en Juli

Inmiddels zijn de informatie avonden gehouden. De presentatie die vanuit het waterschap werd gegeven, is per avond te bekijken.

Datum

Locatie

Dijkvak - presentatie

14 juni

De Tuyter, Krimpen aan den IJssel

A   t/m E (pdf, 1.7 MB)

19 juni

De Drie Maenen, Ouderkerk aan den IJssel

E   t/m L (pdf, 1.8 MB)

21 juni

Dorpshuis, Gouderak

Q   t/m W (pdf, 2.0 MB)

27 juni

De Kaasboerderij, Lageweg (Ouderkerk aan den IJssel)

M   t/m Q (pdf, 1.9 MB)

 4 juli

De Drie Maenen, Ouderkerk aan den IJssel

F (pdf, 4.1 MB)