Advies Commissie m.e.r.

Advies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. adviseert de ontwikkelingen van de stormvloedkering Hollandsche IJssel, het waterpeil op de IJssel en het polderpeil in de Krimpenerwaard te beschrijven en aan te geven wat deze betekenen voor het project Krachtige IJsseldijken. De dijk is niet alleen belangrijk voor de waterveiligheid, maar ook voor het landschap, het verkeer en de natuur. Daarom adviseert de Commissie om bij de verkenning naar de mogelijkheden van dijkversterking direct rekening te houden met deze ruimtelijke functies.

De Commissie adviseert nu over de eerste fase van het milieueffectrapport. Zodra deze fase is afgerond en het hoogheemraadschap een voorkeursalternatief heeft gekozen, zal de Commissie het rapport eerste fase toetsen en een advies geven over de verdere uitwerking in de tweede fase van het project.

U kunt het hele advies lezen op de website van de Commissie m.e.r.