Concept beoordelingstabellen per dijkvak gereed

In de verkenningsfase zijn alle mogelijke alternatieven per dijkvak inzichtelijk gemaakt. Na een eerste selectie, onder andere op technische uitvoerbaarheid, zijn de kansrijke alternatieven overgebleven.

Tijdens de 22 dijktafelsessies zijn deze kansrijke alternatieven met de dijkbewoners besproken en zijn de voorkeuren genoteerd. Dit is per alternatief in de beoordelingstabel verwerkt als ‘draagvlak omgeving’. Vanaf zomer 2017 zijn deze kansrijke alternatieven verder uitgewerkt en beoordeeld op hun effecten (onder andere Milieu Effect Rapportage, schadeverwachtingen en kostenramingen).

Ga naar de concept beoordelingstabellen