KIJK: Advies Commissie m.e.r. eerste fase ontvangen

KIJK: Advies Commissie m.e.r. eerste fase ontvangen

Op verzoek van hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft de Commissie m.e.r. aan de Provincie Zuid-Holland het Tussentijds advies MER eerste fase uitgebracht ten aanzien van het dijkversterkingsproject KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.

Het advies van de Commissie betreft de eerste fase milieu effect rapportage (eerste fase MER), die informatie bevat met betrekking tot de effecten op de ruimtelijke omgeving van de dijkversterking. De MER is door het hoogheemraadschap opgesteld ter onderbouwing van het voorkeursalternatief (VKA): de soort oplossing voor het versterken van de dijk, per dijkvak.
Het hoogheemraadschap heeft het advies van de Commissie ook ontvangen en inmiddels bekeken en wil naar aanleiding daarvan enkele nadere analyses en een extra toetsing uitvoeren. De uitkomsten daarvan kunnen kort na de zomer beschikbaar zijn. Het Tussentijds advies advies van de Commissie  én de uitkomsten van de nadere analyses en toetsing door het hoogheemraadschap worden dan, samen met de reacties uit de consultatieperiode, meegenomen in het besluit over het voorkeursalternatief voor KIJK in het najaar.

De Commissie m.e.r. brengt in het Tussentijds advies specifiek advies uit op de volgende onderwerpen: de gevoeligheidsanalyse van maatregelen op watersysteemniveau, meekoppelkansen voor waterberging en natuur en tenslotte de landschappelijke beschouwing van de verschillende alternatieven die er zijn voor de dijkversterking.
Naar aanleiding van het advies wil het hoogheemraadschap nadere analyses uitvoeren ten aanzien van de eerste twee punten: de gevoeligheidsanalyse en de meekoppelkansen voor waterberging en natuur.

Wat betreft het derde onderwerp, de landschappelijke beschouwing, wil het hoogheemraadschap het concept VKA zoals dat er nu ligt, nog eens toetsen. Het concept VKA laat per dijkvak zien welke soorten oplossingen voor het versterken van de dijk zijn afgewogen, en welke dan de voorkeur krijgt. Die voorkeur is tot stand gekomen op basis van een multi criteria analyse (mca). Eén van de criteria waarop alternatieven zijn beoordeeld, is aansluiting op de ruimtelijke visie op het KIJK-traject. Die ruimtelijke visie is samen met stakeholders opgesteld en kijkt onder meer naar de waarde van een herkenbaar dijkbeeld over het geheel van het traject. Bij het nog eens toetsen wordt vanuit de continuïteit over het gehele dijktraject gekeken of dit lokaal tot andere oplossingsrichtingen leidt.

In het project KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, versterkt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de Hollandsche IJsseldijk aan de Krimpenerwaardzijde tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel. Meer informatie is te vinden op: www.hhsk.nl/kijk

De eerste fase milieueffectrapportage (MER) vindt u op de pagina Concept VKA.

Het advies van de Commissie m.e.r. is beschikbaar via de website van de Commissie m.e.r.