De KIJK van de omgeving op bereikbaarheid

Hoe blijft het projectgebied van KIJK bereikbaar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de IJsseldijken? In het afgelopen anderhalf jaar is over deze vraag met bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden gesproken om hun suggesties te horen en hun belangen en zorgen te bespreken. Samen met de waardevolle inbreng van betrokken partijen in de omgeving is de eerste versie van de bereikbaarheidsstrategie tot stand gekomen.

Advies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. adviseert de ontwikkelingen van de stormvloedkering Hollandsche IJssel, het waterpeil op de IJssel en het polderpeil in de Krimpenerwaard te beschrijven en aan te geven wat deze betekenen voor het project Krachtige IJsseldijken. De dijk is niet alleen belangrijk voor de waterveiligheid, maar ook voor het landschap, het verkeer en de natuur. Daarom adviseert de Commissie om bij de verkenning naar de mogelijkheden van dijkversterking direct rekening te houden met deze ruimtelijke functies.

Advies Commissie m.e.r.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen

Voor het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In dit rapport brengt het hoogheemraadschap de milieueffecten van de dijkversterking in beeld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de voorbereiding van de MER, en beschrijft welke verschillende alternatieven we binnen KIJK onderzoeken en op welke wijze we eind 2018 tot een principebesluit komen. U kunt de NRD hier inzien.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen