Onderzoeken

Op deze pagina vindt u de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Voor project KIJK is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In de MER brengt het waterschap de milieueffecten van de dijkversterking in beeld.  De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) was de voorbereiding van de MER.

Bekijk hier de NRD-notitie.

Bureaustudies KIJK

Oplegger Volledig onderzoeksrapport Gebiedskaart
Archeologie (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Archeologie (pdf, 88.6 MB) A3 Archeologie (pdf, 11.2 MB)
Cultuurhistorie (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Cultuurhistorie (pdf, 126.0 MB) A3 Cultuurhistorie (pdf, 462 kB)
Bodem (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Bodem (pdf, 84.2 MB) A3 Bodem (pdf, 297 kB)
Kabels en leidingen (pdf, 2.7 MB) Bijlage B bureauonderzoek Kabels en leidingen (pdf, 47.5 MB) A3 Kabels en leidingen (pdf, 1.2 MB)
Landschap (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Landschap (pdf, 13.4 MB) A3 Landschap (pdf, 55.2 MB)
Natuur (pdf, 2.4 MB) Natuurverkenning KIJK (pdf, 84.6 MB)
Verkeer (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Verkeer (pdf, 7.9 MB) A3 Verkeer (pdf, 7.0 MB)
Water (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Water (pdf, 47.6 MB) A3 Water (pdf, 982 kB)
Woon- en leefomgeving (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Woon- en leefomgeving (pdf, 13.4 MB) A3 Woon- en leefomgeving (pdf, 525 kB)
Niet Gesprongen Explosieven (NGE) (pdf, 2.3 MB) Bijlage B bureauonderzoek NGE (pdf, 51.8 MB)

Bekijk de bureaustudies op een digitale kaart.

Veldonderzoeken

Veldonderzoek Bijlage
Veldonderzoek woon- en leefomgeving (pdf, 14.1 MB)
Veldonderzoek landschap (pdf, 2.8 MB) overzichtskaart (pdf, 4.5 MB)
groeninventarisatie (pdf, 41.7 MB)
aanvullende inventarisatie (pdf, 4.9 MB)
Veldonderzoek verkeer (pdf, 24.8 MB)
Vervolgonderzoek water (pdf, 3.6 MB)

Gecombineerd bureau- en veldonderzoek

Onderzoek Bijlage Gebiedskaart
Natuurverkenning (pdf, 16.3 MB) Waarnemingen (pdf, 18.3 MB) A3 Natuur (pdf, 63.7 MB)
Overige kaarten (pdf, 23.1 MB)
Losse kaarten
Beheertypen (pdf, 3.2 MB)
Vogels, roofvogels, uilen (pdf, 3.0 MB)
Vogels overig (pdf, 3.0 MB)
Zoogdieren (pdf, 3.0 MB)
Amfibieën, vissen, reptielen (pdf, 6.0 MB)
Vaatplanten, libellen (pdf, 3.0 MB)
N2000 afstanden (pdf, 2.2 MB)
Natte dooradering (pdf, 1.4 MB)
NNN weidevogelgebied (pdf, 1.3 MB)
Open grasland (pdf, 1.4 MB)
Vleermuizen (pdf, 2.9 MB)
Vleermuizen overig (pdf, 2.8 MB)
Vleermuizen baltsend (pdf, 2.9 MB)
Vleermuizen foeragerend (pdf, 2.8 MB)
Vleermuizen myoten (pdf, 2.8 MB)
Vogels weide (pdf, 906 kB)

Ruimtelijke visie

Download hier de Ruimtelijke visie KIJK (pdf, 98.8 MB)

onderzoek panden

Rapport (pdf, 7.5 MB) van het eerste pandenonderzoek.