Planning dijkversterking KIJK

De dijkversterking KIJK is nu in de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk nog een nazorgfase.

Hieronder ziet u eerst een globale planning:

Dijkversterking KIJK - planning nov 2020

Vergroot de afbeelding hier (PNG, 33 kB)

In meer detail ziet de planning voor de Planuitwerkingsfase er als volgt uit:

Vergroot de afbeelding hier (jpg, 179 kB)

 

Planuitwerkingsfase

We zijn gestart met het uitwerken van het aan het eind van de Verkenningsfase vastgestelde Voorkeursalternatief (VKA) tot een Voorkeursvariant (VKV). Over deze VKV willen we te zijner tijd graag met de omgeving in gesprek.
Op basis van die voorkeursvariant wordt het Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt. Het DO wordt opgenomen in het uiteindelijke ontwerp Projectbesluit Omgevingswet en de bijbehorende MER (Milieu Effect Rapportage).

Zienswijzen
Tijdens bewonersavonden wordt het DO aan u voorgelegd om te vernemen of we nog zaken over het hoofd hebben gezien. Ook kunt u formeel uw zienswijzen kenbaar maken tijdens de ter inzage legging. De zienswijzen worden afgewogen en eventueel verwerkt waarna het definitieve Projectbesluit wordt vastgesteld.
Na goedkeuring van het Projectbesluit door de Provincie Zuid-Holland, bestaat de mogelijkheid om op dat besluit beroep in te stellen bij de Raad van State.


Realisatiefase

De start van de werkzaamheden staat gepland voor 2023. De planning is dat de dijk klaar is in 2028.


Verkenningsfase 2015-2018
In de verkenningsfase is veel onderzoek gedaan en is gesproken met onder andere dijkbewoners en bedrijfseigenaren.
Op basis van al deze informatie is per dijkvak een oplossing voor het versterken van de dijk gekozen: het concept voorkeursalternatief, afgekort: VKA. De reacties van bewoners en bedrijven op het concept zijn verwerkt en het definitieve VKA is vastgesteld in oktober 2018.