Planning dijkversterking KIJK

Na de verkenningsfase werkt KIJK nu in de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk een nazorgfase.

Verkenningsfase 2015-2018

In de verkenningsfase is veel onderzoek gedaan en is gesproken met onder andere dijkbewoners en bedrijfseigenaren.

Op basis van al deze informatie is per dijkvak een oplossing voor het versterken van de dijk gekozen: het concept voorkeursalternatief, afgekort: VKA. De reacties van bewoners en bedrijven op het concept zijn verwerkt en het definitieve VKA is vastgesteld in oktober 2018.

Planuitwerkingsfase

Tijdens de planvorming stelt het projectteam van KIJK het projectplan Waterwet op en de vergunningen die daar bij horen. Alle belanghebbenden kunnen daar officieel op reageren met een zienswijze of beroep. Nadat die zorgvuldig zijn behandeld, start de uitvoering.

Realisatiefase

De start van de werkzaamheden staat gepland voor 2023. De planning is dat de dijk klaar is in 2028.