Voorkeursalternatief

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft in oktober 2018 het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld: de manier waarop per dijkvak de dijk versterkt gaat worden.

Voordat het VKA werd vastgesteld, hebben we belanghebbenden geraadpleegd (de zogenaamde ‘consultatie’). Buurtbewoners, bedrijven, medeoverheden en de commissie voor de milieueffectrapportage hebben gereageerd op het concept VKA. 

Nota van Antwoord VKA (pdf, 2.2 MB)
De reacties die bij de consultatie zijn ontvangen, heeft het waterschap voorzien van antwoord in een zogenaamde Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord beschrijft ook tot welke aanpassing die reacties hebben geleid in het VKA.
BIJLAGE ingediende reacties en antwoorden (pdf, 601 kB)

Multi Criteria Analyse (MCA) (pdf, 148.1 MB) 
De MCA geeft per dijkvak aan welke mogelijkheden er zijn voor het versterken van de dijk en waarom er is gekozen voor het voorkeursalternatief.  

Factsheets per dijkvak

Per dijkvak een beknopte weergave van de MCA met het voorkeursalternatief voor het genoemde dijkvak.
(Dijkvakindeling en huisnummers (pdf, 42 kB))

A (pdf, 777 kB) B (pdf, 958 kB) C (pdf, 921 kB)
D (pdf, 990 kB) E (pdf, 852 kB) F (pdf, 873 kB)
G (pdf, 1.2 MB) H (pdf, 799 kB) I1 (pdf, 901 kB)
I2 (pdf, 772 kB) J (pdf, 936 kB) K1 (pdf, 793 kB)
K2 (pdf, 762 kB) L (pdf, 739 kB) M1 (pdf, 821 kB)
M2 (pdf, 926 kB) M3 (pdf, 886 kB) N (pdf, 808 kB)
O1 (pdf, 772 kB) O2 (pdf, 810 kB) P (pdf, 789 kB)
Q (pdf, 496 kB) R (pdf, 484 kB) S (pdf, 863 kB)
T (pdf, 719 kB) U1 (pdf, 757 kB) U2 (pdf, 722 kB)
V (pdf, 795 kB) W1 (pdf, 470 kB) W2 (pdf, 446 kB)

Let op: De kaartjes met de alternatieven komen uit de nota Multi Criteria Analyse (MCA). In de legenda bij die kaartjes worden 'saneringswoningen' genoemd. Hiermee wordt bedoeld: geluidsaneringswoningen, zoals in de MCA zelf ook duidelijk wordt aangegeven.

Korte omschrijving van de alternatieven

  • Grondoplossing - De dijk versterken met grond.
  • Asverschuiving - Een nieuwe dijk die tegen de huidige dijk wordt aangelegd.
  • Type I-constructie - Een zelfstandig kerende constructie die de functie van de huidige dijk overneemt, zoals een dam- of diepwand.
  • Type II-constructie - Een damwand als hulpconstructie om de grond in de dijk vast te houden.

Eindrapport verkenningsfase KIJK (pdf, 3.9 MB)
De belangrijkste uitkomsten van de verkenning KIJK en de onderbouwing van het voorkeursalternatief (VKA).

MER eerste fase (pdf, 25.4 MB)
De eerste fase milieueffectrapportage (MER) bevat alle belangrijke informatie over de gevolgen voor de ruimtelijke omgeving van de dijkversterking.
Het advies van de Commissie m.e.r. is beschikbaar via de website van de Commissie m.e.r.

Kabels en Leidingen (pdf, 4.0 MB)
De effecten van de dijkversterking op de aanwezige kabels en leidingen is onderzocht. Op basis van deze gegevens wordt een optimale verleggingsstrategie uitgewerkt.

Ruimtelijke inpassing kansrijke alternatieven (pdf, 32.1 MB)
Beschrijft wat de effecten van de dijkversterking zijn voor de ruimtelijke kwaliteit.

Meer info

Met de vaststelling van het VKA is de verkenningsfase afgerond. De vaststelling van het VKA is niet vatbaar voor beroep of bezwaar. De officiële zienswijzeperiode voor KIJK start als het ontwerp projectplan Waterwet ter inzage wordt gelegd (zie ook de planning). Het Eindrapport Verkenningsfase en het VKA vormen de basis voor de verdere plannen.  

Mist u nog informatie?

Neem dan contact op met het omgevingsteam-KIJK, per email via omgevingsteamkijk@hhsk.nl of tijdens kantooruren telefonisch: Guido Verweij (06 317 765 66) of Manon Otterloo (06 500 34 964).