Registratie aanduiding politieke groepering

Een politieke groepering die een aanduiding (naam) boven de kandidatenlijst wil plaatsen, moet deze aanduiding registreren.

De registratie voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bij de Kiesraad werkt door naar de waterschapsverkiezingen.

Registratie aanduiding politieke groepering

Een politieke groepering die een aanduiding (naam) boven de kandidatenlijst wil plaatsen, moet deze aanduiding registreren. De registratie voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bij de Kiesraad werkt door naar de waterschapsverkiezingen. Dat betekent dat als een politieke groepering voor de verkiezing van de Tweede kamer is geregistreerd, een aparte registratie voor de waterschapsverkiezingen niet meer nodig is. Voor politieke groeperingen die niet bij de Kiesraad voor de Tweede Kamer-verkiezingen zijn geregistreerd, is registratie bij het centraal stembureau van het waterschap waar zij een kandidatenlijst willen indienen noodzakelijk (tenzij men met een blanco lijst wil meedoen). Wettelijk is geregeld dat een politieke groepering aan de volgende eisen moet voldoen om een aanduiding te kunnen laten registeren bij het centraal stembureau van het waterschap.

  1. een groepering moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn;
  2. tijdige betaling van de registratiewaarborgsom van € 225,-- voor de registratie van de aanduiding. Deze waarborgsom wordt terugbetaald als voor de waterschapsverkiezingen 2023 een geldige kandidatenlijst wordt ingediend

De politieke groepering moet opgericht zijn bij notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen, en moet ingeschreven staan in het handelsregister. Politieke groeperingen kunnen een aanduiding laten registreren als ze aan de genoemde eisen voldoen. Wel moet er dan voor gezorgd worden, dat een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde wordt aangewezen vanuit de (landelijke) partij. Gemeentelijke of provinciale "districts- of regioraden" kunnen niet namens de landelijke partij optreden als op regionaal niveau geen volledige rechtsbevoegdheid bestaat.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Aan de waterschapsverkiezing kan ook worden deelgenomen met een blanco lijst.

Uitgebreide informatie over het registreren, de blanco lijst, de waarborgsom en meer vindt u op de website van de Kiesraad, waarbij u kunt navigeren tussen de verschillende onderdelen.

Blanco lijst

Een partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer boven de lijst van de partij op de kandidatenlijst en het stembiljet - en geen naam. Een partij die met een blanco lijst wil deelnemen aan de verkiezing slaat de procedure van registratie van een aanduiding over. Als wordt gekozen voor deelname door middel van een blanco lijst dan hoeft de partij geen vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting te zijn.

Het voeren van een gezamenlijke lijst, waarbij de aanduidingen van de betrokken partijen worden samengevoegd, is niet mogelijk.

Het registratieverzoek

Het indienen van een registratieverzoek door een politieke groepering die wil meedoen aan de komende verkiezingen kan tot en met 19 december 2022. De groepering dient een schriftelijk verzoek in bij het centraal stembureau. Met dit verzoek geeft de politieke groepering aan onder welke naam zij op de kandidatenlijst vermeld wenst te worden. Het verzoek gebeurt met een formulier dat bij het waterschap aangevraagd kan worden. Bij het verzoek moeten een aantal stukken worden overgelegd. U kunt het registratieformulier‌ (pdf, 236,5 KB) downloaden.

Ingezonden moet worden:

  1. het ingevulde model-registratieverzoek;
  2. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn opgenomen;
  3. een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het handelsregister;
  4. een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  5. een verklaring van de politieke groepering waarbij een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde wordt aangewezen.

Het registratieverzoekmoet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Waarborgsom registratieverzoek

Partijen moeten voorafgaand aan het registratieverzoek een waarborgsom betalen aan het waterschap. Deze bedraagt € 225,-. De gemachtigde ontvangt na ontvangst van de waarborgsom een bewijs van betaling, dat bij het registratieverzoek moet worden overgelegd (zie boven).

De partij krijgt de waarborgsom terug als zij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom dient te worden overgemaakt op rekening NL27 NWAB 0636 7573 90 bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. onder vermelding van 'waarborgsom registratie'.

Om u het betalingsbewijs te doen toekomen, wordt u verzocht het storten van de waarborgsom met uw contactgegevens door te geven via verkiezingen@hhsk.nl

De beoordeling van registratieverzoeken

Het centraal stembureau beslist over ieder registratieverzoek. Het centraal stembureau komt hiervoor bijeen.

Uitgebreide informatie over de beoordeling vindt u op de website van de Kiesraad.

Wat gebeurt er als het verzoek niet compleet is?

Een politieke groepering heeft de mogelijkheid om de documenten die bij het verzoek moeten worden ingediend eventueel aan te vullen of te herstellen. Op de laatste dag van registratie moet het verzoek echter wel volledig zijn. Is een verzoek dan nog incompleet, dan zal deze aanduiding niet aan de eerstvolgende verkiezing mee kunnen doen.

Beslissing op verzoek

Nadat het stembureau een besluit heeft genomen krijgt de gemachtigde van de politieke groepering hiervan bericht. De beslissing wordt gepubliceerd, zodat iedereen op de hoogte kan zijn welke namen geregistreerd worden. Een geregistreerde aanduiding voor de verkiezingen in 2023 kan worden gewijzigd als het geldige verzoek daarvoor uiterlijk 19 december 2022 is ingediend.

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks in beroep gaan tegen de goedkeuring of weigering van een registratieverzoek door het centraal stembureau van het waterschap.

Register

Via onderstaande link vindt u het register van aanduidingen en gemachtigden van belangengroeperingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard.

Register‌ (pdf, 215,5 KB)