Aanleg stuw Noordelijke Dwarsweg Zevenhuizen

Let op! Er is nader onderzoek nodig voor de waterpeilen.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zorgt voor droge voeten en schoon water. Daarbij luistert het hoogheemraadschap goed naar de bewoners en werkt graag samen aan een toekomstbestendig waterbeheer.

Om voor droge voeten en schoon water te zorgen is/was een nieuwe flexibel instelbare stuw voorzien naast het fietspad langs de A12 ter hoogte van de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.

In 2022 is hierover contact geweest met de omgeving. Begin 2023 heeft de omgeving een brief ontvangen over de inspraak bij de voorgenomen bouw van een nieuwe flexibel instelbare stuw (Noordelijke Dwarsweg bij de A12). Voor de bouw van de stuw was een Projectplan Waterwet opgesteld dat tot 2 maart 2023 ter inzage heeft gelegen. Daarop zijn meerdere reacties binnengekomen die aanleiding waren voor gesprekken met de indieners.

De uitkomsten van dit inspraakproces zijn door het hoogheemraadschap gewogen en beoordeeld. Het hoogheemraadschap heeft op basis hiervan besloten dat voor de bouw van de flexibele stuw nader onderzoek nodig is. Om die reden hebben we het ontwerp-Projectplan Waterwet ingetrokken.

Hoe nu verder?

Er moet een beter beeld worden gevormd van de situatie ter plaatse. Het hoogheemraadschap is daarom een nieuwe watersysteemanalyse aan het uitvoeren. Hieruit ontstaat weer een actueel beeld van de waterhuishouding in dit deel van de Zuidplaspolder. De uitkomsten worden gebruikt in een nieuw gebiedsproces. Dat gaat later dit jaar van start als het hoogheemraadschap een nieuw peilbesluit voorbereid voor Zuidplaspolder Noord.

In dit peilbesluit worden de waterpeilen voor Zuidplaspolder Noord opnieuw vastgesteld. Hierin valt ook het projectgebied waarin de flexibele stuw stond gepland. Er wordt bij actualisatie van dit peilbesluit opnieuw bekeken of en hoe een flexibele stuw bijdraagt aan de juiste waterpeilen in het noordelijke deel van de Zuidpolder. Bij het vaststellen van de nieuwe waterpeilen heeft de omgeving inspraak.

De omgeving ontvangt in de loop van 2023 een uitnodiging voor deelname aan het gebiedsproces voor het nieuwe peilbesluit.

Wat is een stuw?

Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen twee wateren. Als de waterstand boven een bepaalde hoogte komt, dan loopt de stuw over, of openen de deuren. Zo blijft het water op de gewenste hoogte.

Voorbeeld van een stuw

Voorbeeld van een stuw

Wat is mogelijk met een automatisch peilregulerende stuw?

Door een automatisch peilregulerende stuw kunnen we het waterpeil op afstand in sloten verhogen of verlagen.

Positieve effecten:

Een hoger peil kan de waterkwaliteit (tegendruk tegen opkomend grondwater) verbeteren. Een flexibele stuw helpt bovendien om water beter te reguleren, water kan bijvoorbeeld vast worden gehouden tijdens droogte of kan bij hevige buien regenwater tijdelijk vasthouden. Door dit enkele uren tot maximaal een dag te doen, neemt het risico op wateroverlast in het lager gelegen gebied af. De hoogte van de nieuwe stuw kan flexibel worden ingesteld.

Meer uitleg nodig?

Het hoogheemraadschap heeft graag goede contacten met belanghebbenden. Wilt u meer uitleg over de voorgenomen plannen. Of heeft u ideeën en suggesties? Neem dan contact op met de projectleider de heer R. de Kat. Dat kan via de mail: stuwndw@hhsk.nl.

Wilt u meer informatie over het nieuwe peilbesluit van Zuidplaspolder Noord? Neem dan contact op met de heer Maarten Hogenkamp. Dat kan via de mail: peilbesluiten@hhsk.nl.

Bellen kan ook via telefoonnummer 010 45 37 200.