Baggeren sloten Oosterflank

De aannemer start in februari 2024 met de baggerwerkzaamheden. Wij streven ernaar om de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2024 af te ronden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Baggeren is het weghalen van een laag slib van de bodem. De baggerwerkzaamheden vinden plaats in een aantal sloten in de wijk Oosterflank. Als uw woning of tuin grenst aan een sloot waar wordt gebaggerd merkt u dat misschien door geluid of werkverkeer.

Tijdens de werkzaamheden is (verkeers)hinder niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en het verkeer goed te begeleiden worden er verkeersmaatregelen getroffen. We sluiten geen wegen af. Uw woning blijft bereikbaar. In samenwerking met de aannemer doen we er alles aan om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Welke sloten onderhoudt het hoogheemraadschap en welke de gemeente Rotterdam?

Op de bijgevoegde kaart (pdf) staan de te baggeren sloten weergegeven. De sloten spelen een belangrijke rol voor de waterafvoer van de wijk Oosterflank. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van deze sloten (hoofdwatergangen). De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het onderhouden van de overige sloten (watergangen) waarvan zij aangrenzend eigenaar zijn. Zie bijgevoegde kaart (pdf).

Waarom baggeren we samen?

Het hoogheemraadschap en de gemeente baggeren tegelijk in één gebied. Op deze manier worden de werkzaamheden efficiënt en duurzaam uitgevoerd en blijft de hinder voor bewoners tot een minimum beperkt.

Waarom is baggeren nodig?

Doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de waterbodem zakken, ontstaat er een laag bagger. Hierdoor wordt de sloot ondieper. Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit slecht zijn voor de aan- en afvoer van het water en de kwaliteit van het water. Er kunnen problemen ontstaan voor de recreatievaart. Om ons werk voor droge voeten en schoon water in het gebied goed uit te kunnen voeren, is regelmatig onderhoud en verbetering nodig. Het weer wordt extremer, regenbuien worden heviger waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Met een goed onderhouden stelstel van sloten en plassen houden we de omgeving bestand tegen extremere weersomstandigheden. Daarnaast draagt het ook bij aan een goede waterkwaliteit.

Wat gebeurt er met de bagger?

De bagger die uit de sloten wordt verwijderd, is onderzocht op kwaliteit. De resultaten geven aan dat een deel van de bagger lokaal verwerkt mag worden en een deel afgevoerd moet worden naar een afzetlocatie (bijvoorbeeld een grondbank of Rijksdepot De Slufter). De baggerspecie, welke voldoende schoon is om lokaal te verwerken, wordt in een depot van de gemeente Rotterdam verwerkt. Vanwege de beperkte ruimte in het stedelijk gebied, wordt de meeste bagger met behulp van een kraan in afgesloten vrachtwagens geladen en afgevoerd.

Wat wordt er ter bescherming aan planten en dieren gedaan?

De baggerwerkzaamheden hebben invloed op de leefomgeving van planten en waterdieren. De aannemer neemt de volgende maatregelen:

  • Ze zorgen voor voldoende vluchtwegen voor waterdieren, zoals vissen en amfibieën
  • Ze gaan voorzichtig te werk langs de oevers om beschadiging aan planten te voorkomen
  • Een ecoloog, iemand met veel kennis over planten en waterdieren, begeleidt de werkzaamheden en controleert de sloten op nesten en bijzondere plant- en diersoorten

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.

Algemene informatie over baggeren vindt u op www.hhsk.nl/zorgvoorschoonwater.