Peilbesluit Zuidplaspolder

Er wordt een nieuw peilbesluit voorbereid voor de Zuidplaspolder.

De Zuidplaspolder is groot en ingewikkeld. Er zijn ruim 300 verschillende waterstanden. Die moeten allemaal bekeken worden. Daarom hebben we het werk verdeeld in drie gebieden.

  1. Zuidoost (Nieuwerkerk - Moordrecht)
  2. Noord (Moerkapelle - Waddinxveen)
  3. West (Nieuwerkerk - Zevenhuizen)

Voor het gebied Zuidoost is het proces afgerond. Op woensdag 30 november 2022 heeft de Verenigde Vergadering dit peilbesluit vastgesteld. Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht over de vaststelling. De stukken hiervoor zijn te vinden op de pagina Peilbesluit Zuidplaspolder.

Voor de gebieden Noord en West lopen de voorbereidende werkzaamheden. Bewoners en belanghebbenden kunnen zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van dit proces via peilbesluiten@hhsk.nl.

Uitleg Peilbesluit Zuidplaspolder

In een (wettelijk) peilbesluit legt het waterschap de afgesproken waterstand vast voor plassen, singels en sloten in uw omgeving. Een peilbesluit wordt meestal elke tien jaar onderzocht. Klopt de waterstand nog met wat is afgesproken? Zijn er veranderingen of nieuwe inzichten die een nieuw peilbesluit noodzakelijk maken? In de Zuidplaspolder gaan we nu kijken of de waterstand nog klopt. Daarna wordt een nieuw peilbesluit vastgesteld.

Ook u kunt meepraten en meedenken over het peilbesluit in de Zuidplaspolder

Denk en praat mee

Het kan dus zijn dat u medewerkers van het waterschap hiervoor bezig ziet in het gebied. Ook kan het zijn dat onze medewerkers hierover contact met u zoeken. Uiteraard kunt u ook zelf contact leggen met vragen en opmerkingen over de waterstand bij u in de sloot.

Het waterschap nodigt u uit om uw ideeën, belangen of wensen in te brengen. Dat kan ook als vertegenwoordiger van een wat grotere groep, bijvoorbeeld namens uw buurt of namens een vereniging.

Neem voor overleg contact met ons op

Neem voor een overleg contact op met het waterschap. Dat kan schriftelijk (per mail), maar ook telefonisch via ons algemene nummer. U kunt dan vragen naar de projectleider van het Peilbesluit Zuidplaspolder Zuidoost. Voor uitgebreider overleg kan er een afspraak gemaakt worden met een medewerker, uiteraard volgens de coronaregels.

Email: peilbesluiten@hhsk.nl

Telefoon: 010 45 37 200

Uw mening over het peilbesluit

Bij een nieuw peilbesluit denkt het waterschap over alle belangen na. Van bedrijven en bewoners, maar ook het algemeen belang telt mee. Denk dan aan de kwaliteit van het water in de sloot, aanpassing van ons land aan het veranderende klimaat, het beschermen van de natuur en het tegengaan van bodemdaling.

Ook doet het waterschap uitgebreid onderzoek. Zijn er problemen? Wordt ergens overlast ervaren door te veel of te weinig water? Zijn daarvoor oplossingen mogelijk? Hoe haalbaar zijn die?

Waar de één graag een hogere waterstand wil, kan een ander juist een wat lagere waterstand willen zien. Het waterschap gaat met alle betrokkenen in overleg. Dit moet zorgvuldig gebeuren. Dat is dus letterlijk polderen.  

Hoe houden we rekening met bodemdaling?

In veel veenpolders daalt de bodem. Veen gedraagt zich als een spons en kan krimpen en verteren (wegrotten). Dat gebeurt vooral als veen boven het grondwater uitkomt. Het verlagen van de waterstand in een polder versnelt de bodemdaling. Meestal daalt veen met millimeters, soms zelfs met enkele centimeters per jaar. Het is een onomkeerbaar proces.

Het verteringsproces stoot veel broeikasgassen uit en dat is slecht voor het klimaat. Bodemdaling en broeikasgassen willen we niet. Ze zijn van grote invloed op de toekomstige leefbaarheid van ons lage land. Het verlagen van de waterstand in veengebieden gebeurt daarom alleen als het niet anders kan.

Na het bekijken van alle belangen legt het hoogheemraadschap de nieuwe waterstanden vast in een ontwerp peilbesluit. Dat wordt openbaar bekend gemaakt. Wij noemen dat ook wel ter inzage leggen. Als u vindt dat uw belang niet goed is meegewogen, dan kunt dat alsnog aan ons laten weten. Als het nieuwe peilbesluit is vastgesteld, worden de overeengekomen waterpeilen doorgevoerd.

Bodem, bodemdaling en grondwater

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Reageren op het ontwerp peilbesluit

Wonen in ons waterrijke land betekent: rekening houden met elkaar. Iedereen heeft recht op droge voeten en schoon water. Dat brengt ook plichten met zich mee. Soms moet u maatregelen nemen rond uw huis of erf. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden of vergroten van duikers (buizen) en sloten en het onderhouden van oevers. Het eventueel ophogen van terreinen en tuinen is een eigen verantwoordelijkheid.  

Op deze plaats leest u meer over deze onderhoudsplichten.

Het waterschap luistert naar wat u belangrijk vindt en houdt hier rekening mee. De afgewogen nieuwe waterstanden worden vastgelegd in een ontwerp peilbesluit. Als dat ter inzage wordt gelegd, kunt u hier op reageren als u vindt dat uw belang niet goed is meegenomen. Het waterschap bekijkt uw belang dan opnieuw. Wordt uw belang dan weer afgewezen, dan kunt u eventueel hiertegen in beroep gaan.

Op deze plaats vindt u meer informatie over bezwaar en beroep bij het waterschap.

Pas als het peilbesluit definitief is geworden, worden de nieuwe waterstanden doorgevoerd.

Een nieuw peilbesluit in uw omgeving

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren