Aanpassen legger waterkeringen

Deze pagina geeft uitleg over een aantal aanpassingen van de legger waterkeringen, een soort bestemmingsplan voor dijken en kades.

Misschien heeft u onlangs een brief gekregen van het waterschap over de legger of heeft u in de krant, op Facebook of op Twitter gelezen dat het waterschap de legger aanpast.

Via de www.hhsk.nl/leggerkaart2021 kunt u eenvoudig via een digitale kaart de wijzigingen voor uw omgeving bekijken. Ook kunt u de officiële stukken bekijken via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-15082.html. Als alles volgens planning verloopt, gaat de aangepaste legger in het tweede kwartaal van 2022 gelden.

Als u een brief hebt ontvangen

Heeft u een brief ontvangen over deze legger aanpassing dan betekent het dat u één of meerdere percelen heeft waarop (gedeeltelijk) de regels uit de keur van het waterschap gaan gelden, of waar iets wijzigt in de al geldende regels. In de brief staat om welke percelen het gaat. Voor sommige activiteiten (denk aan ontgraven of bebouwen) is het dan nodig om een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij het waterschap. Ook bent u als perceeleigenaar verantwoordelijk voor gewoon onderhoud aan de dijk of kade op die gedeeltes. Onderstaand vind u meer informatie hierover.

De legger

De legger is een document waarin staat beschreven waar exact de dijken en kades (waterkeringen) van het waterschap liggen en wat de minimale afmetingen van die dijken en kades moeten zijn. De afmetingen zijn vastgelegd in tabellen. Als de kade niet meer aan deze afmetingen dreigt te voldoen, wordt er groot onderhoud aan de kade uitgevoerd. Dit zal normaal gesproken door het waterschap gedaan worden, uiteraard in goede afstemming met de perceeleigenaar. Ook staat er in de legger wie de dijken en kades moeten onderhouden en op welke manier. Een legger bestaat voor een deel uit kaarten waarop de locatie van de dijken en kades staat aangegeven.

Bijhouden van de legger

Als er veel veranderingen zijn geweest aan de dijken en kades doordat ze zijn opgehoogd of doordat er constructies zijn gebouwd dan moeten deze veranderingen in de legger worden bijgewerkt. Dit proces noemen we actualisatie. In het geval van peilscheidingen A is het door veranderende wetgeving nu noodzakelijk een legger vast te stellen die er voorheen niet was.

Keur

Op locaties van dijken en kades gelden de regels uit de keur. De keur bestaat uit een aantal regels die ervoor zorgen dat de dijken en kades sterk blijven zodat burgers en bedrijven beschermd blijven tegen wateroverlast. Voor sommige activiteiten (denk aan ontgraven of bebouwen) is het nodig om een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij het waterschap. Op kaarten staat door middel van een zogenaamde zonering (een gekleurd vlak) aangegeven waar de regels uit de keur van toepassing zijn. Als uw perceel (gedeeltelijk) in deze zonering ligt heeft u ook te maken met de regels uit de keur. De zonering in de legger is te herkennen aan een roze of groene kleur.

Figuur 1 toont de zonering in roze en groene kleur in de legger. Constructies in de dijk zoals een damwand of een beschoeiing worden weergegeven met een paarse lijn. De stippellijn geeft het hoogste deel van de dijk weer.

Algemene regels

Sommige veel voorkomende activiteiten mogen uitgevoerd worden zonder vergunning. De manier waarop dat dient te gebeuren staat beschreven in de algemene regels.

Actualisatie 2021

De legger van de waterkeringen bestaat uit verschillende onderdelen, deze onderdelen noemen we katernen. Een aantal katernen wordt momenteel geactualiseerd. Dit zijn:

  • Katern: Boezemwaterkering gekanaliseerde Hollandsche IJssel
  • Katern: Boezemwaterkering Gouwekade
  • Katern: Boezemwaterkering Vaart Polder Bleiswijk
  • Katern: Boezemwaterkering Ringvaart Polder Prins Alexander
  • Katern: Boezemwaterkering Ringvaart van de Zuidplaspolder
  • Katern: Boezemwaterkering Rottekaden
  • Katern: Boezemwaterkering Schiekade
  • Katern: Boezemwaterkering Zestienhoven-Schiebroek

Het volgende katern is volledig nieuw:

  • Katern: Peilscheidingen A

Informatie over de al geldende leggers kunt u hier vinden op de pagina over Regels voor dijken.