Aanpassen legger watersystemen en katern peilscheidingen-B

Deze pagina geeft uitleg over aanpassingen in de legger watersystemen en de aanpassing van het katern Peilscheidingen-B van de legger waterkeringen.

Misschien heeft u onlangs een brief gekregen van het waterschap over de legger of heeft u in de krant, op Facebook of op Twitter gelezen dat het waterschap de legger watersystemen en peilscheidingen-B aanpast.

Via de digitale kaart kunt u de tabel en kaart-informatie gemakkelijk raadplegen. De toelichting op de legger, en de tabel en kaart-informatie in .pdf-formaat vindt u onderaan deze pagina.

Wat is een legger?

Het waterschap heeft de taak om te zorgen voor voldoende water, schoon water, het zuiveren van het afvalwater en bescherming tegen overstromingen. De belangrijke onderdelen in het watersysteem die nodig zijn voor die taak zijn de zogenaamde waterstaatswerken. Dat zijn onder andere dijken, sloten, bergingsgebieden, gemalen en stuwen. Samen met anderen zorgen we ervoor dat de waterstaatswerken in ons gebied in goede staat blijven.

In de legger geven wij aan waar de waterstaatswerken precies liggen en waaraan het moet voldoen. Maar ook wie welk soort onderhoud doet en waar de regels van het waterschap gelden. Als er veel veranderingen zijn geweest aan de sloten en kunstwerken (zoals stuwen, sluizen en gemalen), bijvoorbeeld doordat ze zijn verdiept of doordat er nieuwe kunstwerken zijn gebouwd, dan moeten deze veranderingen in de legger worden bijgewerkt. Dit proces noemen we actualisatie.

Wie moet onderhoud uitvoeren

Met regelmaat moeten waterstaatswerken worden onderhouden. In de legger is opgenomen wie het onderhoud moet uitvoeren: het waterschap, de perceel eigenaar of een andere partij.

Hoe vaak en grondig het onderhoud aan een sloot moet worden uitgevoerd, verschilt per plek. Op de volgende pagina leest u daar meer over:

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/u-en-het-water/onderhoud-van-sloten-en-oevers-bij-uw-woning-of-bedrijfspand/

Regels voor activiteiten en onderhoud

De legger is een juridisch instrument en is gebaseerd op (nu nog) de Waterschapswet en de Waterwet.

Met de legger kan een waterschap aangeven waar de regels gelden. De basisregels staan nu nog in de zogenaamde Keur – een verordening van het waterschap waarin staat welke dingen je niet zonder vergunning mag doen. Binnenkort wordt de Waterwet vervangen door de Omgevingswet. Als die nieuwe wet in werking treedt, dan wordt de Keur gesplitst in twee delen. Dan lees je de regels voor activiteiten en wijzigingen in de Waterschapsverordening. De regels over onderhoud zijn dan opgenomen in de Onderhoudsverordening.

De legger die we nu ter inzage leggen is ontworpen naar eisen van de nieuwe wet (de Omgevingswet). Na de ter inzage legging willen we de legger dus wel gaan vaststellen, maar geldt deze niet meteen. De inwerkingtreding - zoals dat dan heet – volgt pas als de nieuwe wet, en dus de nieuwe verordeningen (regels) van het waterschap, gaan gelden.

Wat is er anders in de nieuwe legger

Op dit moment gelden er nog zes regionale leggers watersystemen in ons gebied. De nieuwe legger vervangt deze regionale leggers. We hebben straks dus één legger watersystemen voor ons hele gebied.

Wat is een peilscheiding?

Peilscheidingen (of waterscheidingen) vormen de begrenzing tussen peilvakken binnen een polder of in sommige gevallen tussen peilvakken uit aangrenzende polders. Peilscheidingen hebben als functie dat ze de grens aangeven tussen peilgebieden.

Peilscheidingen zijn vaak niet meer dan stroken grond in het landschap die nauwelijks als waterkering/dijk te herkennen zijn. Wel liggen ze soms langs open water en dan is er een natuur en recreatieve functie te vinden.

Officiële bekendmaking

U kunt de officiële bekendmakingen van de legger watersystemen en van de peilscheidingen-B van de legger waterkeringen online raadplegen.

Toelichting en tabellen

Legger watersystemen

Overzichtstabel onderdelen legger watersystemen
Onderdelen Inhoud Aantal
Overzichtskaart legger Overzichtskaart met weergave locatie van de verschillende leggerkaarten in het beheergebied. Terug te vinden via het nummer van de leggerkaart. 1
Leggerkaarten Ligging en identificatie waterstaatswerken van de legger 546*
Leggertabellen Per type waterstaatswerk : identificatie, normatieve gegevens en onderhoudsplichtige 8
Toelichting Toelichting op wat er in de legger is opgenomen en beschrijving van de juridische grondslag van de legger 1

* Vanwege het grote aantal kaarten zijn ze deze niet allemaal toegevoegd aan de website. De kaarten zijn via de link naar digitale kaart te raadplegen. Voor het fysiek raadplegen van een een specifieke kaart kan contact opgenomen worden met het waterschap.