Baggeren Achterwetering Stolwijk

In de Achterwetering in Stolwijk gaan we baggeren om de waterdoorvoer te verbeteren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in de Achterwetering nabij Stolwijk. 

In totaal verwijderen we circa 33.000 m3 baggerspecie uit ruim 5 kilometer watergang. Tijdens dit werk reinigen we direct de duikers, dit zijn verbindingsbuizen tussen watergangen onder de weg of het land door. 

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?

Baggerwerkzaamheden dragen bij aan droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving. Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. We voeren baggerwerkzaamheden uit om de doorstroming en de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Aannemersbedrijf De Kuiper Groep voert het baggerwerk voor ons uit. De werkzaamheden zijn in januari 2019 begonnen en zijn naar verwachting dit najaar klaar.

Wat gebeurt er met de bagger?

Er zijn monsters genomen van de baggerspecie die we verwijderen, deze zijn geanalyseerd in het laboratorium. De resultaten van deze analyses geven aan dat we delen bagger mogen verspreiden over weilanden: deze verwijderen we met een speciale cutterzuiger, vervolgens wordt deze bagger verpompt naar twee weilanddepots. Sommige delen baggerspecie mogen niet op het land gebruikt worden, deze bagger wordt met een schuifboot verwijderd en afgevoerd naar een speciaal verwerkingsbedrijf.

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het hoogheemraadschap en de aannemer doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Flora en fauna

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hecht grote waarde aan de natuurwaarden binnen zijn beheersgebied. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Uitgangspunt bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dat de flora en fauna in en om de watergang beschermd moet worden. Oeverzones en kanten worden daarom tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. Zo wordt tijdens het baggeren gezorgd voor voldoende vluchtwegen. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. Deze ecoloog inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen we moeten nemen om binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 200 of via de e-mail: info@hhsk.nl