Baggeren Krimpenerwaard

Baggerwerkzaamheden in een aantal grote sloten in Stolwijk, Bergambacht en Berkenwoude.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert van januari 2020 tot en met december 2020 onderhoud uit in een aantal grote sloten in Stolwijk, Bergambacht en Berkenwoude (gemeente Krimpenerwaard). Het gaat hierbij om baggeren, waarbij we de laag slib of modder op de bodem verwijderen. Door te baggeren houden we de sloten op de juiste diepte. 

In totaal onderhouden we ongeveer 29 kilometer sloot en verwijderen we 92.000 kubieke meter slib (genoeg om meer dan een miljoen kruiwagens mee te vullen). Tijdens deze werkzaamheden reinigen we direct ook alle duikers: dit zijn waterdoorgangen - vaak brede betonnen of kunststof buizen - onder het land of de weg door. De werkzaamheden voeren we zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

WELKE SLOTEN ONDERHOUDT HET HOOGHEEMRAADSCHAP NU?

Op bijgevoegd kaartje (pdf, 15.1 MB) staan de te baggeren watergangen weergegeven.

WANNEER BEGINNEN DE WERKZAAMHEDEN?

Aannemingsbedrijf De Kuiper Cultuur en Groen voert het baggerwerk uit. De aannemer is in januari 2020 met de voorbereidingen begonnen en start in februari 2020 met de baggerwerkzaamheden.

OVERLAST

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De baggerwerkzaamheden zijn volgens planning in december 2020 gereed.

WAAROM ZIJN DEZE WERKZAAMHEDEN NODIG?

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren. Zo werken we aan droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving.

WAT GEBEURT ER MET DE BAGGER?

Van het slib dat we gaan verwijderen, hebben we monsters genomen voor het bepalen van de kwaliteit. De resultaten van deze analyses geven aan dat we dit baggerslib mogen verspreiden over bijvoorbeeld landbouwgrond (dit is zogenoemde verspreidbare baggerslib). Dit slib wordt zoveel mogelijk met een zuigboot, kraan en schuifboot uit de sloot verwijderd en op naastgelegen akkers verwerkt. Dit is de meest duurzame methode voor het verwerken van en heeft de laagst maatschappelijke kosten. Niet verspreidbaar slib mag niet direct op de kant naast de sloot worden geplaatst. Dit slib wordt dan weggebracht en elders op een andere, verantwoorde manier verwerkt.

FLORA EN FAUNA

Wij hechten grote waarde aan de natuurwaarden binnen ons beheersgebied. Baggerwerkzaamheden hebben invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. We proberen de flora en fauna in en om de watergangen tijdens het werk zoveel mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld door de oeverzones en kanten tijdens het baggeren zoveel mogelijk te ontzien. Ook zorgen we tijdens ons werk voor voldoende vluchtwegen voor alle waterdieren. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog, deze inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen we nemen om ons werk binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming uit te voeren.

VRAGEN EN VERDERE INFORMATIE

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.