Nieuwe peilbesluiten voor de Krimpenerwaard

De zeven peilbesluiten in de Krimpenerwaard worden vernieuwd.

Het hoogheemraadschap regelt met gemalen, stuwen en inlaten het niveau van het water in de polder. Dit noemen wij het waterpeil. De waterpeilen in een gebied liggen vast in een peilbesluit. Zeven peilbesluiten in de Krimpenerwaard gelden tot eind 2020. Deze peilbesluiten worden vernieuwd. Het gaat over de hele Krimpenerwaard, met uitzondering van de natuurgebieden. Deze peilbesluiten zijn al eerder aangepast.

Lees de samenvatting

  1. Krimpen (Krimpen aan den IJssel)
  2. Kromme Geer en Zijde (bij Ouderkerk aan den IJssel)
  3. Den Hoek en Schuwacht (bij Lekkerkerk)
  4. Bergambacht
  5. Stolwijk en Berkenwoude
  6. Beneden Haastrecht
  7. De Nesse

nieuws

Heeft u een belang bij de peilbesluiten?

De formele inspraakprocedure voor de ontwerp-peilbesluiten start op 3 september en loopt tot en met 15 oktober 2020. Belanghebbenden (mensen die direct of indirect betrokken zijn) kunnen tijdens de inspraakprocedure aandacht vragen voor hun belang door een formele reactie in te dienen. U krijgt dan een antwoord van het hoogheemraadschap (dit noemen we een openbare nota). Dit kan leiden tot een wijziging in het peilbesluit of de toelichting.

WAT IS EEN PEILBESLUIT?

In een peilbesluit staat:

  • wat de waterpeilen in de sloten en plassen in een gebied zijn
  • hoe we de waterpeilen realiseren en controleren (peilbeheer)

Op een peilbesluit is inspraak mogelijk. Dit betekent dat mensen die direct of indirect betrokken zijn bij de peilbesluiten hun mening of een reactie mogen geven. Deze reactie wordt dan meegenomen in de besluitvorming.

Hoe stellen we een peilbesluit op?

Bij het opstellen van een peilbesluit houden wij rekening met de natuur, landbouw, recreatie, bebouwing en wegen, het bedrijfsleven en de inwoners. We vinden het belangrijk om met betrokken partijen samen te werken. Dit doen we in een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van: landbouw, natuur en recreatie, maar ook van gemeente, provincie en woningbouwvereniging.

Met de klankbordgroep bespreken we onze plannen. We halen er informatie, aandachtspunten en ideeën op. Deze inbreng nemen we mee in onze besluiten over de peilbesluiten. De verslagen van de klankbordgroep vindt u in de rechterkolom op deze pagina.

Daarnaast zorgen we dat er aandacht is voor meer persoonlijke belangen van grondgebruikers in de Krimpenerwaard. Hiervoor waren er in januari inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten konden bewoners wensen en aandachtspunten voor het peilbeheer mee geven. Bent u niet bij de bijeenkomst geweest, maar heeft u wel een vraag of aandachtspunt? Mail dan naar: peilbesluitenkrimpenerwaard@hhsk.nl.  

Wat zijn belangrijke momenten?

De komende maanden gaan we aan de slag met het opstellen van de peilbesluiten. Natuurlijk hebben we dan ook overleggen met de klankbordgroep. Het is de bedoeling dat het peilbesluit eind 2020 klaar is en begin 2021 vastgesteld wordt.

Belangrijke momenten voor u zijn:

September – oktober 2020

Inspraakprocedure: belanghebbenden (mensen die direct of indirect betrokken zijn) mogen aandacht vragen voor hun belang.

In deze periode zijn hierover ook informatiebijeenkomsten.

Februari 2021

Bespreking van voorgenomen peilbesluiten in de Commissie Integraal waterbeheer, met mogelijkheid tot inspreken door belanghebbenden.

Februari of maart 2021

Vaststelling peilbesluiten door het algemeen bestuur, met mogelijkheid tot inspreken door belanghebbenden.

 

De actuele waterpeilen zien? Bekijk ze op https://www.hhsk.nl/kaart/ActueleMetingen/

Meer weten?

Met deze pagina richten wij ons vooral op inwoners die niet georganiseerd zijn in een belangengroep en dus niet vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep. Via deze website en via lokale kranten houden we u op de hoogte over de peilbesluiten.

Voor meer informatie over de peilbesluiten Krimpenerwaard  kunt u contact met ons opnemen via peilbesluitenkrimpenerwaard@hhsk.nl.