Onderhoud sloten Tiendwetering en omgeving in de Krimpenerwaard

Baggerwerkzaamheden in een aantal grote sloten in de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert van december 2019 tot en met maart 2020 onderhoud uit in een aantal grote sloten in de Krimpenerwaard. 

Het gaat hierbij om baggeren, waarbij we de laag slib op de bodem verwijderen. Dit slib bestaat uit vergane resten van (water)dieren, planten, bladeren en grond. Door te baggeren houden we de sloten op de juiste diepte. Zo zorgen we voor een goede aan- en afvoer van water in het gebied. In totaal onderhouden we ongeveer 2 kilometer sloot en verwijderen we 17.000 kubieke meter slib. Dit staat gelijk aan laag van ruim twee meter dik op een gebied ter grootte van een voetbalveld.

Naast het baggerwerk, maken we de aanwezige duikers schoon. Dit zijn (vaak ondergrondse) buizen die de ene sloot met de andere verbinden.

Welke sloten onderhoudt het hoogheemraadschap nu?

Op bijgevoegd kaartje staan de te baggeren sloten weergegeven.

Te baggeren sloten

 

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren. Deze werkzaamheden dragen bij aan het doel van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, namelijk ‘droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving’. Door het verwijderen van de bagger krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water) dieren. Daarnaast moeten sloten en singels breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De aannemer is medio november 2019 begonnen met de voorbereidingen en start met de daadwerkelijke baggerwerkzaamheden in december 2019. Naar verwachting is het baggerwerk in maart 2020 afgerond.

Wat gebeurt er met de bagger?

Van de baggerspecie die moet worden verwijderd, zijn monsters genomen. Deze monsters zijn geanalyseerd. De resultaten van deze analyses geven aan dat de te verwijderen bagger is geclassificeerd als zogenaamd ‘verspreidbare baggerspecie’. Deze ‘verspreidbare baggerspecie’ wordt met een zuigboot verwijderd en verpompt naar een weilanddepot.

Overlast werkzaamheden

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het hoogheemraadschap en de aannemer doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Flora en fauna

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hecht grote waarde aan de natuurwaarden binnen zijn beheersgebied. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Uitgangspunt bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dat de flora en fauna in en om de watergangen beschermd moet worden. Oeverzones en kanten worden daarom tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. Tijdens het baggeren wordt gezorgd voor voldoende vluchtwegen. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog.

Deze ecoloog inventariseert regelmatig de te baggeren sloten en bepaalt of er eventueel aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: info@hhsk.nl.