Peilbesluit Hitland

Er zijn geen inspraakreacties (zienswijzen) binnengekomen op het ontwerp peilbesluit voor Hitland (polder Esse, Gans- en Blaardorp).

Geen inspraakreacties op ontwerp peilbesluit Hitland

Er zijn geen inspraakreacties (zienswijzen) binnengekomen op het ontwerp peilbesluit voor Hitland (polder Esse, Gans- en Blaardorp).

Het ontwerp peilbesluit gaat over de voorgestelde nieuwe waterstanden voor de sloten in Hitland. Het ontwerp peilbesluit heeft 6 weken ter inzage gelegen (van 17 juli tot en met 27 augustus 2021). Mensen die het er niet mee eens waren of iets misten in het ontwerp peilbesluit konden in die periode reageren.

Omdat er geen reacties zijn binnengekomen, heeft het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap besloten het voorstel voor de nieuwe waterstanden in de sloten van Hitland over te nemen.

Het voorstel zal nu worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. De vergadering waarin het voorstel wordt behandeld, zal plaatsvinden op woensdag 24 november 2021.

Informatie over het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, het vergaderschema en de vergaderstukken vindt u hier: Bestuur (schielandendekrimpenerwaard.nl).

Samenvatting Ontwerp Peilbesluit Hitland

Polder Esse, Gans- en Blaardorp is een open, groene polder tussen Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. Een deel van de polder bestaat uit weilanden. In de wijk “Esse Hoog”, langs de ‘s Gravenweg en langs de Hollandse IJsseldijk staan huizen. Een ander deel van de polder is voor recreatie bestemd onder de naam “park Hitland”. In opdracht van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas zorgt Recreatieschap Hitland ervoor dat mensen hier kunnen recreëren.

De bodem bestaat vooral uit veen en langs de dijk bij de Hollandsche IJssel ook deels uit klei. De waterpeilen zijn sinds 1987 tot aan dit nieuwe peilbesluit niet veranderd. De bodem daalt gemiddeld 2 tot 8 mm per jaar.

In de drie peilgebieden waar huizen staan, ’s Gravenweg, Esse-Hoog en Dijksloot, veranderen de peilen niet. Dit om rekening te houden met bestaande infrastructuur (wegen, bruggen, dammen, afwateringsbuizen) en de funderingen van huizen.

Om weilanden voldoende droog te houden in het agrarische peilgebied, wordt het waterpeil aangepast aan de bodemdaling. Het vaste peil wordt vervangen door een flexibel peil met een bandbreedte van 10 cm. In het nieuwe peilbesluit kan het peil in droge perioden daardoor een flink stuk hoger gezet worden dan binnen het huidige peilbesluit mogelijk is.

Ook in het Middengebied, het peilgebied waar recreatie de belangrijkste functie is, nemen we een flexibel peil op in het peilbesluit. Het flexibele peil maakt het mogelijk om in droge perioden het peil wat hoger te zetten. De onderkant van de bandbreedte in het flexibele peil is gelijk aan het huidige peil. De peilen in het Middengebied worden niet aangepast aan bodemdaling. De oude en nieuwe peilen zijn als volgt:

peilgebied-code
(nieuw)
peilgebied
omschrijving
peilbesluit oud
(m NAP)
peilbesluit nieuw
(m NAP)
schouwpeil nieuw
(m NAP)
GPG-1240 ’s
Gravenweg
-2,27 -2,27 -2,27
GPG-1241 Esse-Hoog -2,47 -2,47 -2,47
GPG-1242 Middengebied -2,62 Flex.
-2,62/-2,57
-2,62
GPG-1243 Dijksloot -2,22 -2,22 -2,22
GPG-1244 Agrarisch -2,42 Flex.
-2,45/-2,35
+
index. - 1 cm/3 jaar*
-2,45
+
index. - 1 cm/3 jaar*

*De peilen worden met 1 centimeter per 3 jaar naar beneden aangepast. Dit komt overeen met het tempo waarmee de bodem daalt.