Peilbesluit Hitland

Op dinsdag 13 juli heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vergaderd over het ontwerp peilbesluit voor Hitland (Esse, Gans- en Blaardorppolder).

Ontwerp peilbesluit Hitland gepubliceerd

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap is akkoord met het ontwerp peilbesluit voor Hitland (polder Esse, Gans- en Blaardorp) en heeft dit formeel vastgesteld.

Het ontwerp peilbesluit bevat de voorgenomen nieuwe waterstanden voor de sloten in Hitland.

Het ontwerp peilbesluit voor Hitland ligt zes weken lang ter inzage. U kunt het document onderstaand downloaden of ter plekke op het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap inzien: Maasboulevard 123, 3063 GK Rotterdam. Bel voor een afspraak 010-45 37 200.

Inspraak

Bent u het ergens niet mee eens of mist u iets? Dan heeft u zes weken de tijd om een zogenaamde zienswijze (inspraakreactie) in te dienen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een email te sturen naar peilbesluiten@hhsk.nl onder vermelding van Ontwerp Peilbesluit Hitland.

U kunt ook een brief richten aan het postadres van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Voor het geven van een mondelinge reactie binnen de inspraakperiode kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Rosendal via telefoonnummer 010-45 37 200.

U heeft tot en met 27 augustus 2021 de tijd om uw zienswijze in te dienen. Uw op- en aanmerkingen worden beoordeeld door het hoogheemraadschap en zo nodig verwerkt in het definitieve peilbesluit. U krijgt daarvan bericht.

Het hoogheemraadschap zal naar verwachting in november van dit jaar het definitieve peilbesluit voor Hitland publiceren. Mocht u dan vinden dat er niet goed is omgegaan met uw zienswijze, dan kunt tegen het peilbesluit bezwaar maken en uiteindelijk in beroep gaan. U ontvangt daarover te zijner tijd meer informatie.

Samenvatting Ontwerp Peilbesluit Hitland

Polder Esse, Gans- en Blaardorp is een open, groene polder tussen de stedelijke gebieden van Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. Een deel van de polder bestaat uit weilanden. In de wijk “Esse Hoog”, langs de ‘s Gravenweg en langs de Hollandse IJsseldijk staan huizen. Een ander deel van de polder is voor recreatie bestemd onder de naam “park Hitland”. Recreatieschap Hitland zorgt ervoor, namens de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas, dat mensen daar kunnen recreëren.

De bodem bestaat vooral uit veen en langs de Hollandse IJssel ook deels uit klei. De waterpeilen zijn sinds 1987 tot aan dit nieuwe Ontwerp Peilbesluit niet veranderd. De bodem daalt gemiddeld 2 tot 8 mm per jaar.

In de drie peilgebieden waar huizen staan, ’s Gravenweg, Esse-Hoog en Dijksloot, blijven de peilen ongewijzigd. Dit om rekening te houden met bestaande infrastructuur en de funderingen van huizen.

Om voldoende drooglegging te behouden in het agrarische peilgebied wordt het waterpeil aangepast aan de bodemdaling. Het vaste peil wordt vervangen door een flexibel peil met een bandbreedte van 10 cm. In het nieuwe peilbesluit kan het peil in droge perioden daardoor een flink stuk hoger gezet worden dan binnen het huidige peilbesluit mogelijk is.

Ook in het peilgebied Middengebied, met als belangrijkste functie recreatie, nemen we een flexibel peil op in het peilbesluit. Het flexibele peil maakt het mogelijk om in droge perioden het peil wat hoger te zetten. De onderkant van de bandbreedte in het flexibele peil is gelijk aan het huidige peil. De peilen in het Middengebied worden niet aangepast aan bodemdaling. De oude en nieuwe peilen zijn als volgt:

peilgebied-code
(nieuw)
peilgebied
omschrijving
peilbesluit oud
(m NAP)
peilbesluit nieuw
(m NAP)
schouwpeil nieuw
(m NAP)
GPG-1240 ’s
Gravenweg
-2,27 -2,27 -2,27
GPG-1241 Esse-Hoog -2,47 -2,47 -2,47
GPG-1242 Middengebied -2,62 Flex.
-2,62/-2,57
-2,62
GPG-1243 Dijksloot -2,22 -2,22 -2,22
GPG-1244 Agrarisch -2,42 Flex.
-2,45/-2,35
+
index. - 1 cm/3 jaar*
-2,45
+
index. - 1 cm/3 jaar*

*De peilen worden met 1 centimeter per 3 jaar naar beneden aangepast. Dit komt overeen met het tempo waarmee de bodem daalt.