Peilbesluit Rotterdam Centrum

Er wordt een nieuw peilbesluit voorbereid voor Rotterdam Centrum.

Ontwerp peilbesluit Rotterdam Centrum gepubliceerd

Deelgebiedsindeling peilbesluit Rotterdam
Kaart plangebied

Op 25 januari 2022 heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vergaderd over het ontwerp peilbesluit voor Rotterdam Centrum. Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap is akkoord met ontwerp peilbesluit en heeft dit formeel vastgesteld.

Het ontwerp peilbesluit bevat de voorgenomen nieuwe waterstanden voor de singels en vijvers in Rotterdam Centrum. Het ontwerp peilbesluit voor Rotterdam Centrum ligt zes weken lang ter inzage. U kunt het document hieronder downloaden of ter plekke op het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap inzien: Maasboulevard 123, 3063 GK Rotterdam. Bel voor een afspraak 010 45 37 200.

Ontwerp peilbesluit

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Inspraak

Bent u het ergens niet mee eens of mist u iets? Dan heeft u zes weken de tijd om een zogenaamde zienswijze (inspraakreactie) in te dienen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een email te sturen naar peilbesluiten@hhsk.nl onder vermelding van Ontwerp Peilbesluit Rotterdam Centrum.

U kunt ook een brief richten aan het postadres van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam.

U heeft tot en met 18 maart 2022 de tijd om uw zienswijze in te dienen. Uw op- en aanmerkingen worden beoordeeld door het hoogheemraadschap en zo nodig verwerkt in het definitieve peilbesluit. U krijgt daarvan bericht.

Het hoogheemraadschap zal naar verwachting in juni van dit jaar het definitieve peilbesluit voor Rotterdam Centrum publiceren. Mocht u dan vinden dat er niet goed is omgegaan met uw zienswijze, dan kunt tegen het peilbesluit bezwaar maken en uiteindelijk in beroep gaan. U ontvangt daarover te zijner tijd meer informatie.

Samenvatting Ontwerp Peilbesluit Rotterdam Centrum

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt voor de waterstanden in de sloten, singels en vijvers in het gebied. De vastgelegde waterstand noemen we het waterpeil. Dit waterpeil is vastgelegd in een peilbesluit.

Het oude peilbesluit voor Rotterdam Centrum stamt uit 2008. Rotterdam Centrum is voor het grootste deel bebouwd en verhard. Een paar peilgebieden bestaan uit parken en ander groen. In het nieuwe concept peilbesluit staan de nieuwe waterstanden. In principe verandert er weinig.

In de peilgebieden met wegen en gebouwen die gevoelig zijn voor veranderingen wordt het waterpeil niet aangepast. Soms wordt een situatie die in de praktijk is ontstaan, opgenomen in het peilbesluit. Ook zijn enkele peilgebieden opgesplitst vanwege veranderingen in de praktijk.

Enkele peilgebieden met parken en ander groen krijgen een flexibel peil. Dit waterpeil kan een beetje op en neer bewegen. Hoever? Dat ligt vast in het concept peilbesluit (zie de tabel). Zo kunnen we water bufferen als het heel droog is. En in natte periodes kan er hier water worden opgevangen om wateroverlast op wegen en bij huizen te voorkomen. Ook wordt hiermee het binnenlaten van water van buiten het centrum beperkt. Een voorbeeld van een peilgebied met een flexibel waterpeil is het Park bij de Euromast.

Alle waterpeilen (gewijzigd én ongewijzigd) zijn na een belangenafweging tot stand gekomen.

deelgebiedsindeling peilbesluit Rotterdam.jpg

Tabel 1, overzicht van alle peilgebieden met het waterpeil uit 2008 en het nieuwe waterpeil

[1] De term FLEX staat voor flexibel waterpeil: de bandbreedte waarin het waterpeil kan fluctueren.