Peilbesluit Rotterdam Centrum

Er wordt een nieuw peilbesluit voorbereid voor Rotterdam Centrum.

Voorbereidingen peilbesluit Rotterdam Centrum

Deelgebiedsindeling peilbesluit Rotterdam
Kaart plangebied

Er wordt een nieuw peilbesluit voorbereid voor Rotterdam Centrum. Het peilbesluit Rotterdam Centrum geldt voor het gebied tussen de Nieuwe Maas, de A16 (grotendeels), de A20 tot aan de Parkhaven. De Delfshavense Schie is de grens.

In een (wettelijk) peilbesluit legt het waterschap de afgesproken waterstand vast voor plassen, singels en sloten in uw omgeving. Een peilbesluit wordt ongeveer elke tien tot vijftien jaar onderzocht. Past de waterstand nog bij de omgeving? Zijn er veranderingen of nieuwe inzichten die een nieuw peilbesluit noodzakelijk maken? In Rotterdam centrum gaan we nu kijken of de waterstand nog klopt. Later dit jaar wordt een nieuw peilbesluit vastgesteld.

Ontwerp peilbesluit

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Ook u kunt meepraten en meedenken aan het peilbesluit Rotterdam Centrum

Het kan dus zijn dat u medewerkers van het waterschap hiervoor bezig ziet in het gebied. Ook kan het zijn dat onze medewerkers hierover contact met u zoeken. Uiteraard kunt u ook zelf contact leggen met vragen en opmerkingen over de waterstand bij u in de sloot.

Het waterschap nodigt u uit om uw ideeën, belangen of wensen in te brengen. Via bewonersavonden of per mail. Dat kan ook als vertegenwoordiger van een wat grotere groep, bijvoorbeeld namens uw buurt of namens een vereniging.

Neem voor overleg contact met ons op

Neem voor een overleg contact op met het waterschap. Dat kan schriftelijk (per mail), maar ook telefonisch via ons algemene nummer. U kunt dan vragen naar de projectleider van het Peilbesluit Rotterdam Centrum. Voor uitgebreider overleg kan er een afspraak gemaakt worden met een medewerker.

Email: peilbesluiten@hhsk.nl

Telefoon: 010-45 37 200

Uw mening over het peilbesluit Rotterdam Centrum

Bij een nieuw peilbesluit denkt het waterschap over alle belangen na. Van bedrijven en bewoners, maar ook het algemeen belang telt mee. Denk dan aan de kwaliteit van het water in de sloot, het beschermen van de natuur en een goede afvoer van hemelwater bij piekbuien.

Ook doet het waterschap uitgebreid onderzoek. Zijn er problemen? Wordt ergens overlast ervaren door te veel of te weinig water? Zijn daarvoor oplossingen mogelijk? Hoe haalbaar zijn die?

Waar de één graag een hogere waterstand wil, kan een ander juist een wat lagere waterstand willen zien. Het waterschap gaat met alle betrokkenen in overleg. Dit moet zorgvuldig gebeuren. Dat is dus letterlijk polderen.

Bekijk de geplande bijeenkomsten per stadsdeel.

Wat speelt er in Rotterdam Centrum?

Bij de wederopbouw in Rotterdam, na de Tweede Wereldoorlog, zijn veel watergangen uit de stad verdwenen. Dit stelt eisen aan het waterbeheer.

In droge perioden wordt het water zoveel als mogelijk vastgehouden of wordt via de rivieren extra water ingelaten. Anders wordt het te droog in de stad. Bladeren aan bomen en struiken verdorren, gras vergeelt en doordat er weinig verdamping plaats vindt, neemt de kans op hittestress toe. Ook kan het grondwater zakken. De bodem klinkt in en gaat hierdoor dalen. Oudere huizen die op houten funderingen rusten, kunnen hier hinder van ondervinden.

Bij hevige regenbuien kan er wateroverlast ontstaan. Tegels in tuinen en verharde straten zorgen ervoor dat het water geen kant op kan en blijft staan. Het water wordt afgevoerd via het riool van de gemeente Rotterdam. Het hoogheemraadschap pompt zoveel mogelijk water uit de sloten en singels richting de rivier.

Belangen wegen

Wijken die na een hevige regenbui vaak wateroverlast ervaren, willen een lager peil in singels en sloten zodat overtollige regenwater beter kan worden opgevangen en afgevoerd.

Eigenaren van oude panden maken zich misschien zorgen om een laag waterpeil in de sloot of singel. Zij verwachten een directe relatie tussen het water in de sloot en de hoogte van het grondwater. Veel oude panden staan op houten palen en die zijn kwetsbaar voor droogte. Als het grondwater zakt, kunnen deze palen droog komen te staan. Dit kan schade aan de fundering veroorzaken.

De ondergrond in Rotterdam is echter zo ‘bebouwd’ dat de relatie tussen het waterpeil in de sloot en het grondwaterpeil beperkt is. In de ondergrond liggen onder andere kabels, leidingen, buizen, tunnels, garages en kelders. Wat de invloed van het sloot- of singelpeil is, verschilt per plaats.

Reageren op het ontwerp peilbesluit

Wonen in een stad betekent rekening houden met elkaar. Iedereen heeft recht op droge voeten en schoon water. Dat brengt ook plichten met zich mee. Soms moet u maatregelen nemen rond uw huis. Denk bijvoorbeeld aan het eventueel ophogen van tuinen. Op deze plaats leest u meer over deze onderhoudsplichten.

Het waterschap luistert naar wat u belangrijk vindt en houdt hier rekening mee. Na het bekijken van alle belangen legt het waterschap de nieuwe waterstanden vast in een ontwerp peilbesluit. Dat wordt openbaar bekend gemaakt. Wij noemen dat ook wel ter inzage leggen.

Als u vindt dat uw belang niet goed is meegewogen, dan kunt dat alsnog aan ons laten weten. Het waterschap bekijkt uw belang dan opnieuw. Wordt uw belang dan weer afgewezen, dan kunt u eventueel hiertegen in beroep gaan.

Op deze plaats vindt u meer informatie over bezwaar en beroep bij het waterschap.

De afgewogen nieuwe waterstanden worden vastgelegd in een peilbesluit. Pas als het peilbesluit definitief is geworden, worden de nieuwe waterstanden doorgevoerd.

deelgebiedsindeling peilbesluit Rotterdam.jpg