Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur komt vier keer per jaar in zijn geheel bijeen tijdens de verenigde vergadering. In deze vergadering neemt het algemeen bestuur besluiten over strategische keuzes en de toekenning van kredieten.

Het algemeen bestuur

De besluitvorming wordt voorbereid in twee commissies, te weten de commissie Integraal Waterbeheer en de commissie Algemene Zaken en Middelen.

De verenigde vergadering en de bijeenkomsten van de commissies zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. Elke belangstellende aanwezige kan bij een openbare vergadering gebruik maken van het recht om in te spreken. Dit houdt in dat u voorafgaand aan de vergadering het woord tot het algemeen bestuur kunt richten om uw zienswijze op een specifiek onderwerp te geven.

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter of de secretaris onder vermelding van het onderwerp of agendapunt. Het beste is om zich van tevoren te melden bij het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 010 45 37 272 of via email: secretariaat@hhsk.nl

Audioverslagen algemeen bestuur

http://hhsk.waterschapsinformatie.nl/

Downloads