Agenda 24 juni 2009

Agenda verenigde vergadering 24 juni 2009

1.    Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

2.    Vaststelling agenda 24 juni 2009

3.    Inspreekrecht

4.    Besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2009 (pdf, 54 kB)

5.    Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 106 kB)

6.    Ingekomen en verzonden stukken
6.1   Nieuwsbrief Leader Krimpenerwaard, nummer 1, april 2009 (pdf, 1.9 MB)
6.2   Conceptbesluitenlijst commissie Waterkeringen en Wegen d.d. 3 juni 2009 (pdf, 96 kB)
6.3   Conceptbesluitenlijst commissie Integraal Waterbeheer d.d. 5 juni 2009 (pdf, 126 kB)
6.4   Conceptbesluitenlijst commissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 5 juni 2009  (pdf, 122 kB)

Bespreekstukken

7.    Jaarrekening  en jaarverslag 2008 (pdf, 207 kB)

       Jaarrekening 2008 (pdf, 4.7 MB)        Beknopt jaarverslag 2008 (pdf, 122 kB)

8.    Voorstel Ontwerp-WBP 2010-2015 (pdf, 121 kB)

       Ontwerp-WBP 2010-2015 (pdf, 6.2 MB)

9.    Bestuursprogramma (pdf, 101 kB)

       Bestuursprogramma 2009 - 2012 (pdf, 146 kB)

10.   Voorstel voorjaarsnota 2009 (pdf, 95 kB)

        Voorjaarsnota 2009 (pdf, 1.1 MB)

11.   Rekenkamerfunctie HHSK/vaststellen verordening ex artikel 109a  (pdf, 135 kB)

       Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid HHSK (pdf, 107 kB)        Toelichting op de Verordening onderzoeken en doeltreffendheid HHSK (pdf, 101 kB)        Besluit (pdf, 135 kB)

12.   Evaluatie waterschapsverkiezingen (pdf, 111 kB)

        Concept-Uniestandpunt (pdf, 601 kB)         Advies inzake waterschapsverkiezingen (pdf, 8.4 MB)

13.   Voorstel gemeenschappelijke regeling belastingkantoor (pdf, 144 kB)

        Gemeenschappelijke regeling belastingkantoor (pdf, 123 kB) 13.1  Benoeming vaste adviescommissies IWBV en AZM (pdf, 95 kB)         Besluit (pdf, 99 kB)

Hamerstukken

14.1  Ontslag en benoeming leden Bezwaarschriftencommissie Schieland en de Krimpenerwaard (pdf, 113 kB)

        Besluit (pdf, 89 kB)

14.2  Delegatie van bevoegdheid tot het nemen van een definitief verkeersbesluit (pdf, 106 kB)

        Besluit (pdf, 89 kB)

14.3  Begrotingswijziging (pdf, 250 kB)

        Besluit (pdf, 34 kB)

Kredietvoorstellen

14.4  Monitoring enkele vismigratieknelpunten (pdf, 120 kB)

14.5  Vervanging beluchtingselementen awzi Kralingseveer (pdf, 104 kB)

14.6  Aanpassing slibverwerking op 3 awzi’s (pdf, 116 kB)

14.7  Renovatie rioolgemaal Middelwatering (pdf, 107 kB)

        Kaart (pdf, 2.1 MB)

14.8  Aanleg tweede Zoetermeerleiding (pdf, 113 kB)

        Leidingentracé (pdf, 768 kB)         Rioolgemaal Meerzicht (pdf, 3.4 MB)

14.9  Nieuwe waterstaatkundige inrichting van de polder Kromme, Geer en Zijde (pdf, 113 kB)

14.10 Ophogen binnenonderberm Groenendijk fase 3 in de gemeente Nieuwerkerk (pdf, 105 kB)

14.11 Buitengewoon onderhoud regionale waterkering Bachtenaar (pdf, 105 kB)

14.12 Verbeteren van de regionale kering Kleinpolder in de gemeente (pdf, 104 kB)

   

Ter kennisname

15.    Integraal plan Kralingse plas incl. waterbodemsanering (pdf, 106 kB)

16.    Rapport adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Krimpenerwaard (pdf, 96 kB)

        Bijlage (pdf, 96 kB)