Agenda 24 november 2010

Agenda verenigde vergadering 24 november 2010.

Agenda verenigde vergadering 24 november 2010

A.1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

A.2

Vaststelling agenda 24 november 2010

A.3

Inspreekrecht

A.4

Besluitenlijst van de vergadering van 29 september 2010 (pdf, 82 kB)

A.5

Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 106 kB)

A.6

Ingekomen en verzonden stukken
6.1 Groene Hart, nieuwsbrief 31, oktober 2010
6.2 Klimaatmagazine
6.3 Boekje VZHW 'Wapenen tegen Water'
6.4 STOWA nieuwsbrief, nummer 48, november 2010
6.5 Waterwerk in uitvoering
6.6 Adreslijst leden dagelijks en algemeen bestuur
6.7 Brief LTO Noord d.d. 17112010
6.8 Conceptbesluitenlijst cie IWV d.d. 05112010 (pdf, 51 kB)
6.9 Conceptbesluitenlijst cie AZM d.d. 05112010 (pdf, 63 kB)

Bespreekstukken

 Beschouwingen (pdf, 138 kB)

B.1

Risicomanagement en Weerstandsvermogen (pdf, 88 kB)

 Kadernota (pdf, 142 kB)

B.2

Vaststellen programmabegroting 2011 (pdf, 116 kB)

 Programmabegroting 2011 (pdf, 1.9 MB)

B.3

WBP programmaplanning 2010-2015 (pdf, 103 kB) voorstel

 WBP Programmaplanning 2010-2015 (pdf, 7.4 MB)

B.4

Baggerbeleid 2011-2015 (pdf, 95 kB)

 Baggernota (pdf, 1.9 MB)
 Besluit (pdf, 75 kB)

B.5

Gemaal Verdoold (pdf, 280 kB)

Hamerstukken

H.1

Herbenoeming dijkgraaf (pdf, 93 kB)

 Besluit (pdf, 89 kB)

H.2

Voorjaarsnota/aanpassen Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie HHSK (pdf, 100 kB)

 Besluit (pdf, 77 kB)

H.3

Actualisatie normenkader t.b.v. de rechtmatigheid (pdf, 97 kB)

 Normenkader (pdf, 43 kB)
 Besluit (pdf, 74 kB)

H.4

Wijziging Verordeningen watersysteem- en wegenheffing 2009 (pdf, 101 kB)

 Besluit watersysteemheffing (pdf, 82 kB)
 Besluit wegenheffing (pdf, 80 kB)

H.5

Wijziging Verordeningen zuiveringsheffing 2009 en verontreinigingsheffing 2010 (pdf, 107 kB)

 Besluit Verordening zuiveringsheffing (pdf, 86 kB)
 Toelichting Verordening zuiveringsheffing (pdf, 1013 kB)
 Besluit Verordening verontreinigingsheffing (pdf, 82 kB)
 Toelichting Verordening verontreinigingsheffing (pdf, 1013 kB)

H.6

Wijziging tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting (pdf, 100 kB)

 Besluit (pdf, 93 kB)
H.7Wijziging tarieventabel behorende bij de Legesverordening (pdf, 99 kB)

H.7

Besluit

Kredietvoorstellen

H.8

Kredietaanvraag wateropgave Kleinpolderplein (pdf, 778 kB)

 Besluit (pdf, 79 kB)

H.9

Kredietaanvraag uitvoering dijkversterking BAS (pdf, 1013 kB)

 Besluit (pdf, 1013 kB)

H.10

Aanvraag uitvoeringskrediet visvriendelijk gemaal Abraham Kroes en Snelle Sluis (pdf, 1013 kB)

 Besluit (pdf, 76 kB)
H.11Kredietvoorstel voor het ophogen van de regionale waterkering aan de Swanlaweg te Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas (pdf, 94 kB)
 Overzichtstekening (pdf, 3.9 MB)
 Besluit (pdf, 75 kB)
H.12Kredietvoorstel buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen Bermweg te Capelle aan den IJssel (pdf, 119 kB)
 Overzichtsfoto (pdf, 1.4 MB)

 

Besluit (pdf, 77 kB)

Kennisgeving

K.1

Waterschapspeil 2010 (pdf, 635 kB)

 Bijlage waterschapsspiegel (pdf, 7.3 MB)
 Bijlage waterschapspeil (pdf, 2.1 MB)

K.2

Evaluatie fusies waterschappen (pdf, 100 kB)

K.3

Inrichtingsadvies Zuidplaspolder (pdf, 635 kB)

 Rapport Zuidplaspolder (pdf, 2.7 MB)

K.4

Zienswijze begroting Aquon  (pdf, 94 kB)

 

Rondvraag