Agenda 25 juni 2008

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering.

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 25 juni 2008, aanvang 14.00 uur.

2008

 

WW

IW

AZM

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 25 juni 2008 (pdf, 76 kB)

 

 

 

3

Inspreekrecht

 

 

 

4

Verslag van de vergadering van 23 april 2008 (pdf, 160 kB)

 

 

 

5

Schriftelijke en mondelinge mededelingen  (pdf, 174 kB)

 

 

 

6

 

Ingekomen en verzonden stukken:
- 6.1  Handreiking evaluatie rekeningcommissie (pdf, 3.8 MB)
* bijlage (pdf, 146 kB)
- 6.2. Onderzoek baggeren rekeningcommissie en beantwoording vragen (pdf, 145 kB)
* bijlage (pdf, 119 kB)
- 6.3. Mail hr. Bremer categorale reserves en conceptreactie (pdf, 14 kB) 
* reactie mail Bremer (pdf, 200 kB)
* bijlage (pdf, 36 kB)
- 6.4  Nieuwsbrief Waterschapshuis
- 6.5  Nieuwsbrief 12 vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard, mei 2008

 

 

 

Ter kennisname

7.1

Dynamisch deel beheerplan wegen en beheerplan waterkeringen (pdf, 202 kB)

X

 

X

7.2

Dynamisch deel waterbeheersplan (pdf, 200 kB)

 

X

X

  - bijlage (pdf, 40 kB)      
  - tabellen (pdf, 137 kB)      

7.3

Stand van zaken grondwater (pdf, 218 kB)

 

X

X

  - bijlage (pdf, 53 kB)      

7.4

Interreg project RIPPLE (Binnenrotte) (pdf, 469 kB)

 

X

X

7.5

Muskusrattenbestrijding 2007 (pdf, 207 kB)

X

 

 

Hamerstukken

8.1

Kostentoedelingsverordening (pdf, 211 kB)

 

 

X

8.2

Algemene subsidieverordening (pdf, 218 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 146 kB)      
  - besluit (pdf, 166 kB)      

8.3

Wijzigingen Waterschapswet, onderdeel financiën (normenkader) (pdf, 277 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 54 kB)      

 

Kredietvoorstellen

 

 

 

8.4

Garantstelling waterschapshuis (pdf, 207 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 128 kB)      

8.5

Werkproces KRW en NBW en onderzoek Esse, Gans- en Blaardorp (pdf, 211 kB)

 

X

X

8.6

Veenweidepact: Waterbeheersing polder Kromme, Geer en Zijde (pdf, 173 kB)

 

X

X

8.7

Voorbereidingskrediet vervanging gemaal Westersingel (pdf, 209 kB)

 

X

X

8.8

Vervangen centrale computersystemen in de Krimpenerwaard (pdf, 171 kB)

 

X

X

8.9

Uitvoering planstudies naar oplossingen enkele vismigratieknelpunten (pdf, 192 kB)

 

X

X

8.10

Waterkwaliteitsmaatregelen Krimpen aan den IJssel Noord (pdf, 161 kB)

 

X

X

8.11

Uitvoering bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak (pdf, 159 kB)

 

X

X

8.12

Voorbereiding aanleg natuurvriendelijke oevers en ecologisch maaibeheer (pdf, 299 kB)

 

X

X

 

- bijlage (pdf, 1.1 MB)

 

 

 

Bespreekstukken

9

Het waterschap als waterkeringbeheerder in de toekomst (pdf, 221 kB)

X

 

X

  - bijlage (pdf, 14 kB)      

10.1

Jaarrekening 2007 (vaststellen) (pdf, 6.9 MB)

X

X

X

10.2

Jaarverslag (vaststellen) (pdf, 201 kB)

X

X

X

11

 

Rapportage en aanbevelingen rekeningcommissie en zienswijze college (kennisnemen) (pdf, 26 kB)

X

X

X

  - bijlage (pdf, 202 kB)      

12

Voorjaarsnota

X

X

X

12.1

Begrotingswijziging

 

 

 

13 Standpuntbepaling maatregelenpakket KRW (pdf, 222 kB)  

X

 
  - bijlage (xls, 46 kB)      
14 Rondvraag en sluiting