Agenda 27 juni 2007

Agenda van de verenigde vergadering.

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 27 juni 2007, aanvang 14.00 uur.

 

 

WW

IW

AZM

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 27 juni 2007 (pdf, 106 kB)

 

 

 

3

Toelating de heer J.C. de Jong, categorie ongebouwd, kiesdistrict Krimpenerwaard en de heer W. Stolk, categorie ingezetenen kiesdistrict Schieland

 

 

 

4

Inspreekrecht

 

 

 

5

Verslag van de vergadering van 28 maart 2007 (pdf, 93 kB)

 

 

 

6

Mondelinge mededelingen

 

 

 

7

Ingekomen en verzonden stukken (pdf, 30 kB)

 

 

 

Hamerstukken

 

Kredietvoorstellen

 

 

 

8-a

Aanschaf materieel waterkeringen en wegenbeheer (pdf, 79 kB)

X

 

X

8-b

Aanvullend voorbereidingskrediet dijkversterking Nederlek (pdf, 89 kB)

X

 

X

  - bijlage (pdf, 89 kB)      

8-c

Uitvoering herstel kruin IJsseldijk Ouderkerk a/d IJssel (pdf, 81 kB)

X

 

X

8-d

Waterberging en aflaat Eendragtspolder / locatiekeuze aflaat (pdf, 171 kB)

 

X

X

8-e

Realisering van de Noordzuidverbinding ZPP (pdf, 171 kB)

 

X

X

8-f

Knelpunt Achterbroek (pdf, 87 kB)

 

X

X

  - bijlage (pdf, 171 kB)      

8-g

Inspectie afsluiters Kralingse Plein (pdf, 80 kB)

 

X

X

8-i

On-line apparatuur awzi’s (pdf, 81 kB)

 

X

X

8-j

Kaderrichtlijn Water (pdf, 82 kB)

 

X

X

8-k

Vervanging pompen rioolgemaal Schoonhoven (pdf, 80 kB)

 

X

X

Bespreekstukken

9

Benoeming secretaris-directeur (pdf, 81 kB)

 

 

 

  - bijlage (pdf, 76 kB)      

10

Jaarrekening 2006 (pdf, 8.4 MB)

X

X

X

10-a

Rapportage rekeningcommissie (pdf, 27 kB)

X

X

X

  - bijlage (pdf, 75 kB)      

11

Voorjaarsnota 2007 en vaststellen begrotingswijziging (pdf, 989 kB)

X

X

X

  - bijlage 1 (pdf, 7 kB)      
  - bijlage 2 (pdf, 507 kB)      
12

Harmonisatie beleid aanvullende waterberging (pdf, 138 kB)

  X  
 

- bijlage (pdf, 98 kB)

     

8-h

Vaststellen peilbesluit de Nesse en Kattendijksblok (pdf, 79 kB)

     
  - toelichting (pdf, 609 kB)      

8-l

Vaststellen vergaderschema 2008 (pdf, 15 kB)

 

 

 

Ter kennisname

13-a

Mogelijkheid samenwerking andere overheden (pdf, 87 kB)

 

 

X

13-b

Algemene inkoopvoorwaarden (pdf, 66 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 76 kB)      

13-c

Wegenbeheerplan en Waterkeringenbeheerplan, dynamisch deel 2007 (pdf, 79 kB)

X

 

X

  - bijlage 1 (pdf, 133 kB)      
  - bijlage 2 (pdf, 1.6 MB)      
  - bijlage 3 (pdf, 1.6 MB)      
  - bijlage 4 (pdf, 144 kB)      
  - bijlage 5 (pdf, 3.9 MB)      
  - bijlage 6 (pdf, 3.9 MB)      

13-d

Waterbeheerplan 2007 – 2010, dynamisch deel (pdf, 79 kB)

 

X

X

13-e

Bestuursinfo nummer 2, juni 2007 (pdf, 10 kB)

 

 

 

14

Rondvraag en sluiting

 

 

 

Niet gedigitaliseerde vergaderstukken zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat van Schieland en de Krimpenerwaard,  telefoonnummer 010 45 37 272.