Agenda 27 juni 2012

Verenigde vergadering 27 juni 2012, aanvang 14.00 uur

Verenigde vergadering 27 juni 2012, aanvang 14.00 uur

Agendapunt

Onderwerp

A.1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

A.2

Vaststelling agenda 27 juni 2012

A.3

Inspreekrecht

A.4

Besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2012 (pdf, 107 kB)

 

Tekst inspraak de heer Butter namens firma Heuvelman (pdf, 1.3 MB)

 

Tekst inspraak mevrouw Van Miltenburg (pdf, 1.2 MB)

 

Doorlopende toezeggingenlijst (pdf, 38 kB)

A.5

Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 66 kB)

A.6

Ingekomen en verzonden stukken
6.1 Afschrift brief waterschap Zuiderzeeland d.d.9 mei 2012 inzake uitstel waterschapsverkiezigen (pdf, 730 kB)
6.2 STOWA nieuwsbrief, nummer 52 (pdf, 1.3 MB)
6.3 Nieuwsbrief Waterschapshuis, nummer 1 (pdf, 990 kB)
6.4 CAO waterschappen
6.5 Conceptbesluitenlijst commissie IWV d.d. 8 juni 2012 (pdf, 85 kB)
6.5 Bijlage inspreektekst de heer Heuvelman (pdf, 709 kB)
6.5 Bijlage inspreektekst de heer Werksma (pdf, 709 kB)
6.5 Bijlage toezeggingenlijst commissie IWV d.d. 8 juni 2012 (pdf, 27 kB)
6.6 Conceptbesluitenlijst commissie AZM d.d. 8 juni 2012 (pdf, 66 kB)
6.6 Bijlage toezeggingenlijst commissie AZM d.d. 8 juni 2012 (pdf, 19 kB)

Bespreekstukken

Beschouwingen n.a.v. bespreking van de voorstellen in de commissievergaderingen (pdf, 77 kB)

B.1

Voorstel jaarrekening 2011 en publieksjaarverslag 2011 (pdf, 70 kB)

 

Jaarrekening 2011 (pdf, 1.3 MB)

  Rapport van bevindigen bij de jaarrekening 2011 (pdf, 244 kB)
  Rapportage rekeningcommissie 2011 (pdf, 835 kB) (verbeterde expeditie)

 

Publieksjaarverslag 2011 (pdf, 73 kB)

B.2

Voorstel voorjaarsnota 2012 (pdf, 47 kB)

 

Voorjaarsnota 2012 (pdf, 1.1 MB)

B.3

Audit verbetermogelijkheden projecten (pdf, 46 kB)

 

Rapportage audit projectcontrol (pdf, 1.3 MB)

 

Advies rekeningcommissie (pdf, 559 kB)

 

Besluit (pdf, 36 kB)

B.4

Audit afhandeling bezwaarschriften (pdf, 44 kB)

 

Rapportage audit afhandeling bezwaarschriften (pdf, 78 kB)

 

Advies rekeningcommissie (pdf, 508 kB)

 

Besluit (pdf, 37 kB)

Hamerstukken

H.1

Kwijtschelding en oninbaar (pdf, 59 kB)

 

Besluit (pdf, 38 kB)

H.2

Wijziging gemeenschappelijke regeling De RBG i.v.m. toetreding gemeente Delft (pdf, 54 kB)

 

Brief gemeente Delft (pdf, 36 kB)

 

Concept GR en toelichting (pdf, 154 kB)

 

Besluit (pdf, 36 kB)

H.3 Vaststellen Beleid Waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen en Beleid Alternatieve vormen van water vasthouden en bergen (pdf, 49 kB)
  Beleid waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen (pdf, 212 kB) en alternatieve vormen van water vasthouden en bergen (pdf, 452 kB)
  Besluit (pdf, 49 kB)

H.4

Vaststellen peilbesluit polder Capelle aan den IJssel (pdf, 179 kB)

 

Peilbesluit polder Capelle aan den IJssel (pdf, 43 kB)

 

Toelichting peilbesluit polder Capelle aan den IJssel (pdf, 1.2 MB)

 

Nota van beantwoording (pdf, 163 kB)

 

Kaart nieuwe waterstaatkundige situatie (pdf, 670 kB)

 

Kaart overzicht nieuw peilbesluit (pdf, 2.0 MB)

 

Kaart overzicht waterstaatkundige kaart (pdf, 2.0 MB)

 

Kaart overzicht peilbesluitgrens (pdf, 7.0 MB)

 

Kaart grondgebruik (pdf, 915 kB)

 

Kaart huidige waterstaatkundige situatie (pdf, 642 kB)

 

Kaart huidig peilbesluit (pdf, 654 kB)

 

Kaart maaiveldhoogte (pdf, 874 kB)

 

kaart bestemmingsplannen (pdf, 567 kB)

 

Kaart cultuurhistorie (pdf, 640 kB)

 

Kaart drooglegging (pdf, 903 kB)

 

Kaart bodemkaart (pdf, 641 kB)

 

Kaart kwel wegzijgingskaart (pdf, 655 kB)

 

Kaart peilbesluit nieuwe situatie (pdf, 638 kB)

 

Kaart nieuwe drooglegging (pdf, 1020 kB)

H.5

Vaststellen peilbesluit van de Rotte (pdf, 61 kB)

 

Peilbesluit van de Rotte (pdf, 37 kB)

 

Toelichting peilbesluit van de Rotte (pdf, 945 kB)

 

Nota van beantwoording (pdf, 300 kB)

 

Kaart huidig peilbesluit (pdf, 972 kB)

 

Kaart overzicht gemeenten (pdf, 931 kB)

 

Kaart Maaiveldhoogte (pdf, 1.0 MB)

 

Kaart Grondgebruik (pdf, 922 kB)

 

Bodemkaart (pdf, 994 kB)

 

Kaart overzicht watersysteem (pdf, 1007 kB)

 

Kaart nieuw peilbesluit (pdf, 1.0 MB)

 

Kaart overzicht deelgebieden (pdf, 823 kB)

H.6

Vaststellen leggers van de oppervlaktewatersystemen in de Krimpenerwaard en de Tweemanspolder (pdf, 59 kB)

 

Bijlage: Leggers oppervlaktewatersystemen Krimpenerwaard en Tweemanspolder

 

Besluit (pdf, 37 kB)

H.7

Vergaderschema 2013 (pdf, 39 kB)

Kredietvoorstellen

H.8

Informatisering en automatisering 2012 - 2013 (pdf, 58 kB)

 

Besluit (pdf, 36 kB)

H.9

Waterkwantiteit informatie systeem (WIS) (pdf, 80 kB)

 

Besluit (pdf, 36 kB)

H.10

Aankoop gronden van Grondbank RZG t.b.v. de verbreding van de Derde en Vierde Tocht in de Zuidplaspolder (pdf, 39 kB)

 

Besluit (pdf, 43 kB)

H.11

Voorbereiden aanpassen gemaal Schilthuis (pdf, 61 kB)

 

Besluit (pdf, 36 kB)

H.12

Bouwkrediet riooleindgemalen ATS Krimpen (pdf, 52 kB)

 

Besluit (pdf, 36 kB)

H.13

Voorbereidingskrediet ATS Triangel (pdf, 45 kB)

 

Besluit (pdf, 36 kB)

H.14

None (pdf, 50 kB)

  Besluit (pdf, 36 kB)

H.14

Verbouwen loods Zuidbroek alsmede het leveren en plaatsen van een zadeldakloods t.b.v. de muskusrattenbestrijders (pdf, 50 kB)

 

Besluit (pdf, 36 kB)

H.15

Ophalen en in profiel brengen van de primaire waterkering Lekdijk-West in de gemeente Bergambacht (pdf, 48 kB)

 

Besluit (pdf, 36 kB)

Kennisgeving

K.1

Onderhoudskosten natuurvriendelijke oevers is doorgeschoven naar agenda september-vv

K.2

Geactualiseerde zwemwaterprofielen (pdf, 206 kB)

K.3

Voorstel Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 (pdf, 39 kB) 

 

Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 (pdf, 140 kB)

 

Toelichting Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 (pdf, 19 kB)

Rondvraag