Agenda 27 september 2006

Agenda 27 september 2006

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 27 september 2006, aanvang 14.00 uur.

 

 

Waterkeringen en Wegen

Integraal Waterbeheer

Algemene Zaken en Middelen

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 27 september 2006

 

 

 

3

Inspreekrecht

 

 

 

4

Verslag van de vergadering van 28 juni 2006 (pdf, 111 kB)

 

 

 

5

Mondelinge mededelingen

 

 

 

6

Ingekomen en verzonden stukken:
6.1 De Water, nummer 116, juli 2006
6.2 Definitieve uitnodiging waterschapsdag Unie van Waterschappen 9 oktober 2006
6.3 Jaarverslag DRSH N.V. 2005

 

 

 

Bespreekstukken

7

Verdeelsleutels (pdf, 99 kB)

 

 

X

8

Toekomstige waterstructuur (pdf, 1010 kB)

X

X

 

  - Afsluit-en evaluatie rapport Peil2010 (pdf, 60 kB)      
  - Nieuw watersysteem Krimpenerwaard (pdf, 1.2 MB)      
  - Wateropgave en herijking peil (pdf, 1.1 MB)      

9

Waterbeheerplan 2007-2010 (pdf, 79 kB)

X

X

 

  - Specificatie taken en middelen (pdf, 98 kB)      
  - Presentatie doorlichting waterbeheer (pps, 970 kB)      
  - Notitie financiële doorlichting waterbeheer (pdf, 56 kB)      
  - Tussenbladen (pdf, 4 kB)      

10

Gedeeltelijke wijziging reconstructie IJsseldijk Noord en vernieuwen gemaal De Nesse (pdf, 86 kB)

 

 

X

11

Beleid internationale betrekkingen en project Semarang, Indonesië (pdf, 95 kB)

 

X

X

Hamerstukken

12

Vaststellen vergaderschema VV 2007 (volgt)

 

 

 

13

Inspraakverordening (pdf, 79 kB)

 

 

X

  - Besluit (pdf, 81 kB)      
  - Toelichting (pdf, 15 kB)      

14

Activeren personele lasten (pdf, 21 kB)

 

 

X

15

Overname fietspad Okkerskade – Benedenberg (pdf, 83 kB) 

X

 

X

  - Besluit Fietspad Okkerskade-Benedenberg (pdf, 77 kB)      

 

Kredietvoorstellen:

 

 

 

16

Uitvoering stedelijk waterplan Krimpen ad IJssel Boveneind (pdf, 79 kB)

 

X

X

17

Bijdrage HHSK aan riolering glastuinbouw Bredeweg e.o. (pdf, 80 kB)

 

X

X

18

2e Uitvoeringskrediet 2e fase Samen naar goed water in de Krimpenerwaard (pdf, 80 kB)

 

X

X

19

Amoveren ontvangtoren AWZI Groenedijk (pdf, 80 kB)

 

X

X

20 Reconstructie Kadijk en Kadijkselaan in de gemeente Bergambacht; (pdf, 78 kB) X   X

 

- Bijlage begrotingswijziging (pdf, 7 kB)

 

 

 

Ter kennisname

21

Stand van zaken gewijzigde Waterschapswet en Waterwet (pdf, 82 kB)

X

X

X

22

Rapportage begrotingsvergelijking (pdf, 95 kB)

 

 

X

23

Rapportage aanbestedingen 2005 (pdf, 79 kB)

 

 

X

24

Dynamisch deel beheerplan wegen 2006 (pdf, 78 kB)

X

 

 

25

Europese Kaderrichtlijn Water; Zomernota Rijn West (pdf, 81 kB)

 

X

 

26

Waterkwaliteitsbeelden (bijlagen reeds in bezit) (pdf, 94 kB)

 

X

 

27

Bestuursinfo nummer 3, september 2006 (volgt)

 

 

 

28

Rondvraag en sluiting