Agenda 28 juni 2006

Agenda 28 juni 2006

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 28 juni 2006, aanvang 14.00 uur.

 

Waterkeringen en Wegen

Integraal Waterbeheer

Algemene Zaken en Middelen

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 28 juni 2006

 

 

 

3

Inspreekrecht

 

 

 

4

Verslag van de vergadering van 29 maart 2006 (pdf, 108 kB)

 

 

 

5

Mondelinge mededelingen (pdf, 106 kB)

 

 

 

6

Ingekomen en verzonden stukken (pdf, 30 kB)

 

 

 

Bespreekstukken

7

Jaarrekening 2005 (pdf, 1.0 MB)

X

X

X

  - bijlage 1 (pdf, 266 kB)      

8

Voorjaarsnota 2006

X

X

X

9

Verordening rekeningcommissie (pdf, 81 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 86 kB)      

10

Informatiebeleidsplan en investeringskrediet informatievoorziening (pdf, 1013 kB)

 

 

X

  - bijlage 1 (pdf, 70 kB)      
  - bijlage 2 (pdf, 16 kB)      

11

Plaatsvervanging directeur (pdf, 77 kB)

 

 

X

Hamerstukken

 

Kredietvoorstellen:

 

 

 

12

Bestuursverkiezing 2008 (pdf, 84 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 30 kB)      

13

Verkoop percelen grond bedrijvenschap Regio Gouda t.b.v. Gouwe Park (pdf, 82 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 75 kB)      

14

Globale verkenning KRW (pdf, 88 kB)

 

X

X

15

Financiële bijdragen maatregelen VEP/WKS/Afvalwaterplan B’hoek (pdf, 95 kB)

 

X

X

16

Voorzieningen calamiteitenorganisatie (pdf, 78 kB)

 

 

X

17

Aanvullend investeringskrediet automatisering rioolgemalen (pdf, 587 kB)

 

X

X

18

Uitvoeren buitengewoon onderhoud binnentalud te Gouderak (pdf, 992 kB)

X

 

X

19

Begrotingswijziging (pdf, 989 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 8 kB)      

Ter kennisname

20

Waterkeringenbeheerplan (pdf, 80 kB)

 X
  - dynamisch deel (pdf, 2.7 MB)      
  - bijlage 1 (pdf, 3.9 MB)      
  - bijlage 2 (pdf, 72 kB)      
  - bijlage 3 (pdf, 72 kB)      
  - tekening 1 (pdf, 4.1 MB)      
  - tekening 2 (pdf, 4.1 MB)      
  - tekening 3 (pdf, 4.1 MB)      
  - tekening 4 (pdf, 4.0 MB)      
21 Waterbeheersplan 2003-2007; 3e jaarlijkse voortgangsrapportage (pdf, 75 kB) X
  - bijlage 1 (pdf, 95 kB)      
  - bijlage 2 (pdf, 23 kB)      
22 Doorlichting: Benchmark Analyse Ondersteunende Functies (pdf, 221 kB)
23 Evaluatie organisatie en formatie, medewerkertevredenheid en organisatieontwikkeling (pdf, 69 kB)
24 Bestuursinfo nummer 2, juni 2006 (volgt)      
     
25 Rondvraag en sluiting      

Niet gedigitaliseerde vergaderstukken zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat van Schieland en de Krimpenerwaard,  telefoonnummer 010 45 37 272.

Archief