Agenda 28 maart 2007

Agenda 28 maart 2007

 

Tweede conceptagenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 28 maart 2007, aanvang 14.00 uur.

 

 

WW

IW

AZM

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 28 maart 2007

 

 

 

3

Beëdiging A.P. Ros, Ingezetenen, kiesdistrict Krimpenerwaard en benoeming in de commissie Waterkeringen en Wegen (pdf, 98 kB)

 

 

 

4

Inspreekrecht

 

 

 

5

Verslag van de vergadering van 29 november 2006 (pdf, 152 kB)

 

 

 

5b Verslag van de vergadering van 6 februari 2007      

6

Mondelinge mededelingen

 

 

 

7

Ingekomen en verzonden stukken

 

 

 

Bespreekstukken

9

Instemmen met module 4 van de landinrichting Krimpenerwaard (pdf, 86 kB)

 

X

X

10

Benaming gemaal Krimpenerwaard (pdf, 63 kB)

 

X

X

11

Vaststelling plan tot verbreding 3e en 4e Tocht in de Zuidplaspolder (pdf, 87 kB)

 

X

 

  - ontwerpplan (pdf, 1016 kB)      
  - nota van beantwoording (pdf, 1.6 MB)      
  - ontwerpbesluit (pdf, 49 kB)      
12

Evaluatie samenspel vv en college 2006 (pdf, 87 kB)

X X X
  - bijlage (pdf, 109 kB)      

22

Uitvoering aanleg natuurvriendelijke oever IJsseldijk noord (pdf, 81 kB)

X

 

Hamerstukken

 

Kredietvoorstellen

 

 

 

13

Informatievoorziening en automatisering (pdf, 1011 kB)

 

 

X

14

Bestrijdingsplan watersystemen (pdf, 84 kB)

 

X

X

15

Onderhoud kunstwerken watersysteem (pdf, 91 kB)

 

X

X

16

Bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak (pdf, 81 kB)

 

X

X

17

Verzamelkrediet Waterbeheerplan (pdf, 183 kB)

 

X

X

18

Startkrediet rioolgemaal Triangel (pdf, 83 kB)

 

X

X

19

Renovatie sluisdeuren keersluis en schotbalkenhuisje te Schoonhoven (pdf, 79 kB)

X

 

X

20

Verbeteren stabiliteit van diverse regionale waterkeringen in 2007 (pdf, 91 kB)

X

 

X

21

Participatie project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK-2) (pdf, 89 kB)

X

 

X

Ter kennisname

23

Delegatiebesluit (pdf, 78 kB)

 

 

X

24

Rapportage doorlichting waterbeheer (pdf, 88 kB)

X

X

X

  - bijlage (pdf, 9 kB)      

25

Informatie m.b.t. doorlichting ondersteunende diensten i.c. communicatie en belastingen (pdf, 81 kB)

X

X

X

26

Goedkeuring Waterbeheerplan (pdf, 78 kB)

 

X

X

27

Overdracht grondwatertaken (pdf, 84 kB)

 

X

 

28

Kwaliteitskennis Krimpenerwaard (pdf, 78 kB)

 

X

 

29

Decembernota Kaderrichtlijn Water (pdf, 77 kB)

 

X

 

30

Integrale Prestatievergelijking Waterschappen (IPWater 2005) (pdf, 88 kB)

X

X

X

31

Stand van zaken Strategische Visie (pdf, 178 kB)

X

X

X

32

Voorraadagenda verenigde vergadering 2007 (pdf, 84 kB)

X

X

X

33

Projectenboek Wateropgave 2015 in het beheersgebied van Schieland

X

X

X

34

Bestuursinfo nummer 1, maart 2007 (pdf, 101 kB)

 

 

 

35

Rondvraag en sluiting

 

 

 


Niet gedigitaliseerde vergaderstukken zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat van Schieland en de Krimpenerwaard,  telefoonnummer 010 45 37 272