Agenda 28 november 2007

Tweede conceptagenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering.

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 28 november 2007, aanvang 14.00 uur.
Punten Uitwerking

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

2

Vaststelling agenda 28 november 2007

3

Inspreekrecht

4

Verslag van de vergadering van 26 september 2007 (pdf, 203 kB)

5

Mondelinge mededelingen

6

Ingekomen en verzonden stukken

Hamerstukken

 

WW

IW

AZM

7.a

Verordening Financieel beheer (pdf, 52 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 57 kB)      

7.b

Nota verdere activering personele lasten (pdf, 49 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 12 kB)      

7.c

Ontwerp-legger waterkeringen, onderdeel Ringkade Zestienhoven-Schiebroek (pdf, 51 kB)

X

 

 

  - bijlage (pdf, 46 kB)      

7.d

Verkeersbesluit fietspad Elserwetering (pdf, 54 kB)

X

 

 

  - bijlage (pdf, 50 kB)      
 

Kredietvoorstellen

     

7.e

Vervanging gedeelte wagenpark in 2008 (pdf, 52 kB)

 

 

X

7.f

Informatievoorziening en automatisering (pdf, 592 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 19 kB)      

7.g

Uitvoeringskrediet dijkversterking Nederlek (pdf, 56 kB)

X

 

X

  - bijlage (pdf, 46 kB)      

7.h

Buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen (pdf, 51 kB)

X

 

X

7.i

Aanvullend krediet voor reconstructie buitendijks talud IJsseldijk noord (pdf, 51 kB)

X

 

X

7.j

Overname peilregulerende kunstwerken Nesselande Rotterdam (pdf, 52 kB)

 

X

 

7.k

Startnotitie Waterplan Waddinxveen – Boskoop (pdf, 52 kB)

 

X

 

  - bijlage (pdf, 66 kB)      

7.l

Stedelijk waterplan K5-gemeenten 2008 (pdf, 52 kB)

 

X

X

  - bijlage (pdf, 117 kB)      

7.m

Voorrbereiding Europese subsidieaanvragen vanuit Waterplan 2 Rotterdam (pdf, 61 kB)

 

X

X

Bespreekstukken

8

Vaststellen Beleidsbegroting 2008 en kennisnemen van meerjarenbegroting 2008 – 2012 (pdf, 88 kB)

X

X

X

  - bijlage (pdf, 3.8 MB)      

9.a

Wijziging Verordening verontreinigingsheffing Schieland en de Krimpenerwaard 2005 (doc, 393 kB)

 

 

X

  - bijlage (doc, 389 kB)      

9.b

Wijziging Omslagenverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2005 (doc, 392 kB)

 

 

X

  - bijlage (doc, 398 kB)      

9.c

Wijziging tabel Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006 (doc, 388 kB)

 

 

X

  - bijlage (doc, 414 kB)      

9.d

Wijziging tabel Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard (doc, 386 kB)

 

 

X

  - bijlage (doc, 424 kB)      

10

Vaststellen Keur van Schieland en de Krimpenerwaard (pdf, 53 kB)

X

X

X

  - toelichting (pdf, 60 kB)      
  - nota van beantwoording (pdf, 30 kB)      
 

- besluit (pdf, 88 kB)

     

11

Eendragtspolder

       
 Ter kennisname          
12.a  Tussentijdse rapportage rekeningcommissie en reactie college (pdf, 50 kB)  

X

 

X

 

X

  - bijlage 1 (pdf, 23 kB) - bijlage 2 (pdf, 22 kB)
 12.b  Unienotitie verkenning gevolgen nieuwe bestuurssamenstelling

X

 

X

 

X

 
 12.c  Voortgang baggerwerkzaamheden (pdf, 134 kB)      
12.d  Bestuursinfo nummer 4, november 2007 (pdf, 796 kB)
1. mijlpalen en producten bestuursverkiezing 2008
2. s.v.z. Integraal Plan Kralingse Plas
3. overzicht Flora- en faunawet
4. s.v.z. driehoek RZG Zuidplas
5. s.v.z. Banger Pilot Polder Project in Semarang, Indonesië
6. ambtelijk integriteitsbeleid
7. voortgangsrapportage schadezaak verkiezingsfraude 2004
       
 13  Rondvraag en sluiting