Agenda 29 juni

Agenda 29 juni

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering van woensdag 29 juni 2005, aanvang 14.00 uur.

 

 

Waterkeringen en Wegen

Integraal Waterbeheer

Algemene Zaken en Middelen

1.

Opening en trekking van een nummer van de presentielijst ter bepaling van het lid bij wie een mondelinge stemming zal beginnen

 

 

 

2.a

Beëdiging leden categorie Gebouwd kiesdistrict Schieland (na herverkiezing)

 

 

 

2.b

Bekrachtiging besluiten (pdf, 563 kB) 

 

 

 

  - bijlage (pdf, 26 kB)      
  - besluit (pdf, 560 kB)      

3

Inspreekrecht

 

 

 

4

Verslag van de vergadering van 30 maart 2005 (pdf, 98 kB)

 

 

 

5

Ingekomen en verzonden stukken
5.1. Afschrift brief voorzitter UvW inzake bestuurssamenstelling (reeds in bezit)
5.2  Brief g.s. van Zuid-Holland inzake goedkeuring vastgestelde dijkversterkingplan
5.3 Brief de heer Vlot d.d. 2 mei inzake verzoek om schadevergoeding en het conceptantwoord van HHSK
5.4 Herverkiezing (pdf, 561 kB)

 

 

 

6

Mededelingen: bestuursinfo nummer 3 (volgt)

 

 

 

7

Beleidsnotitie communicatie 2005 – 2009 (pdf, 563 kB)
- bijlage (pdf, 2.7 MB)

 

 

X

8

Regeling Nadeelcompensatie (pdf, 568 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 573 kB)      
  - toelichting (pdf, 32 kB)      

9

Overlegverordening. Commissie Georganiseerd Overleg (pdf, 562 kB)

 

 

X

  - besluit (pdf, 24 kB)      

10

Evaluatie verkiezingen (pdf, 562 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 180 kB)      
  - evaluatie (pdf, 190 kB)      

11

Samenwerkingsovereenkomst Eendragtspolder (onder couvert) (pdf, 581 kB)

 

X

X

12

Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA) (pdf, 575 kB)

 

X

X

13

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek (pdf, 589 kB)

X

X

X

14

Integraal Plan Bergse Plassen (pdf, 579 kB)

 

X

X

15

Beleidsvereffening inzake planvorming stedelijk water (pdf, 569 kB)

 

X

X

16

Voortgangsrapportage Waterbeheersplan 2003 – 2007 (ter kennisneming) (reeds in bezit) (pdf, 573 kB)

X

X

X

17.a

Doorlichten begroting (pdf, 587 kB)

X

X

X

17.b

Nota reserves en voorzieningen (pdf, 54 kB)

X

X

X

18

Jaarrekening 2004 Schieland (pdf, 4.7 MB)

X

X

X

  - besluit (pdf, 1.8 MB)      

19

Jaarrekening 2004 Krimpenerwaard (pdf, 564 kB)

X

X

X

  - besluit (pdf, 1.9 MB)      

20

Voorjaarsnota 2005

X

X

X

21

Begrotingswijziging

X

X

X

22

Kredietvoorstel verkeersmaatregelen Westvlisterdijk (pdf, 623 kB)

X

 

X

23

Kredietvoorstel “Samen naar goed water in de Krimpenerwaard” (pdf, 572 kB)

 

X

X

24

Kredietvoorstel voorzieningen en opleidingen calamiteitenzorg 2005 (reeds in bezit) (pdf, 565 kB)

 

 

X

25

Kredietvoorstel steunpunt Zuidbroek te Berkenwoude, gemeente Bergambacht (pdf, 578 kB)

X

 

X

26

Kredietvoorstel voor het aanbrengen van een deklaag op de IJsseldijk Noord tussen hmp. 32.6 en 33.0 (reeds in bezit) (pdf, 565 kB)

X

 

X

27

Kredietvoorstel reparatie scheuren primaire waterkering te Nieuwerkerk aan den IJssel (reeds in bezit) (pdf, 565 kB)

X

 

X

28

Kredietvoorstel reconstructie IJsseldijk Noord en vernieuwen gemaal de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel (pdf, 584 kB)

X

X

X

  - bijlage (pdf, 21 kB)      

29

Kredietvoorstel “maatregelen Park Middenwetering” (reeds in bezit) (pdf, 572 kB)

 

X

X

30

Kredietvoorstel stedelijk waterplan deelgemeente Kralingen – Crooswijk en K5-gemeenten (pdf, 576 kB)

 

X

X

31

Kredietvoorstellen amoveren uitstroomhoofden Hoekse Sluis en Langeland Kortland (reeds in bezit) (pdf, 566 kB)

 

X

X

32

Kredietvoorstel groot onderhoud peilregulerende werken: gemaal Oostgaarde (reeds in bezit) (pdf, 562 kB)

 

X

X

33

Kredietvoorstel implementatie huisstijl (pdf, 569 kB)

 

 

X

34

Kredietvoorstel informatisering en automatisering 2005 (pdf, 575 kB)

 

 

X

35

Kennisnemen van quick scan stedelijk water Krimpenerwaard (reeds in bezit) (pdf, 565 kB)

 

X

X

  - bijlage (pdf, 21 kB)      

36

Kennisnemen van het reglement van orde dijkgraaf en hoogheemraden

 

 

X

37

Rondvraag en sluiting

 

 

 

Archief

Niet gedigitaliseerde vergaderstukken zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat van Schieland en de Krimpenerwaard,  telefoonnummer 010 45 37 272.