Agenda 29 november 2006

Agenda 29 november 2006

 

Tweede conceptagenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 29 november 2006, aanvang 14.00 uur.

 

 

WW

IW

AZM

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 29 november 2006

 

 

 

3

Inspreekrecht

 

 

 

4

Verslag van de vergadering van 27 september 2006 (pdf, 110 kB)

 

 

 

5

Mondelinge mededelingen (pdf, 16 kB)

 

 

 

6

Ingekomen en verzonden stukken (pdf, 30 kB)

 

 

 

Bespreekstukken

8

Rekeningcommissie (pdf, 79 kB)

 

 

 

10

Herbegrenzing functies i.h.k.v. het veenweidepact Krimpenerwaard (pdf, 81 kB)

 

X

 

11

Vaststellen baggerbeleidsplan (pdf, 155 kB)

 

X

X

  - besluit (pdf, 77 kB)      

12

Beleidsbegroting 2007 en meerjarenbegroting 2007 – 2011 (pdf, 27 kB)

X

X

X

13

Topstructuur HHSK (pdf, 94 kB)

    X
  - Rapport Hiemstra en De Vries (pdf, 85 kB)      

 

- OR advies topstructuur (pdf, 88 kB)

 

 

 

Hamerstukken

7

Voortzetting gemeenschappelijke regeling laboratorium Rijnland (pdf, 80 kB)

  X X
  - ontwerp - besluit (pdf, 87 kB)      
9

Vaststellen inkoop- en aanbestedingsreglement (pdf, 79 kB)

    X
 

- bijlage (pdf, 115 kB)

     
  - beslisboom (pdf, 11 kB)      

14

Vaststellen Waterbeheerplan 2007 – 2010 (pdf, 76 kB)

 

 

 

  - voorstel verslag van inspraak (pdf, 79 kB)      
  - verslag van inspraak (pdf, 65 kB)      

15

Wijziging Verordening verontreinigingsheffing Schieland en de Krimpenerwaard 2005 (pdf, 80 kB)

 

 

X

  - ontwerpbesluit (pdf, 77 kB)      

16

Wijziging Omslagenverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2005 (pdf, 78 kB)

 

 

X

  - ontwerpbesluit (pdf, 82 kB)      

17

Wijziging Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006 (pdf, 86 kB)

 

 

X

  - ontwerpbesluit (pdf, 82 kB)      
  - vergelijking tarieven (pdf, 6 kB)      

18

Wijziging Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard (pdf, 75 kB)

 

 

X

  - ontwerpbesluit (pdf, 87 kB)      

 

Kredietvoorstellen:

 

 

 

19

Inhuur van projectleiding en – ondersteuning ter afronding van lopende projecten Peil 2010 (pdf, 87 kB)

 

X

X

20

Aanpassen besturing gemaal Verdoold (pdf, 88 kB)

 

X

X

21

Diverse kredieten Landinrichting /Veenweidepact Krimpenerwaard (pdf, 90 kB)

 

X

X

22

Voorbereidingskrediet realisatie aflaatconstructie Rotte t.b.v. centrale waterberging Eendragtspolder (pdf, 232 kB)

 

X

X

23

Bijdrageregeling natuurvriendelijke oevers (pdf, 82 kB)

 

X

X

24

Kaderrichtlijn Water en vervolgaanpak (pdf, 87 kB)

 

X

X

  - procesplan detailanalyse KRW (pdf, 94 kB)      

25

Voorstudie zuiveringstechnisch werk De Groote Zaag (pdf, 85 kB)

 

X

X

26

Voorbereiding omleiding waterafvoer uit Schiebroek en bouw gemaal Bergweg Zuid (pdf, 581 kB)

 

X

X

27

Uitvoering reconstructiewerken langs de IJsseldijk (pdf, 997 kB)

X

 

X

28

Uitvoering reconstructie polderwegen en vervangen wegbruggen (pdf, 1005 kB)

X

 

X

29

Inmeting waterkeringen met laseraltimetrie (pdf, 79 kB)

X

 

X

30

Aanschaf diverse voertuigen (pdf, 83 kB)

X

 

X

Ter kennisname

31

Quick Scan Stedelijk Water (pdf, 14 kB)

X

X

X

32 Bestuursinfo nummer 4, november 2006 (pdf, 74 kB)      

33

Rondvraag en sluiting